دیدار سفیر ایران در عراق با «ایاد علاوی»

Shargh - - دیپلماسی -

فارس:

ايرج مســجدی، ســفير ايران در عراق، روز پنجشنبه با «اياد عاوی»، معاون رئيسجمهور عراق، ديدار كرد. معاون رئيسجمهور عراق با تأكيد بر اقدام مشــترک دو كشــور برای بازگرداندن ثبات به منطقه تأكيد كرد: هــر اندازه هم ميان ما اختاف باشــد، اما ايران روابــط تاريخی و جغرافيايی با عراق دارد و يک همسايه مهم بهشــمار میرود. اياد عاوی كه مشی همســو با عربســتان دارد، افزود: «مــا هنگامی كه از دخالت ايران در عراق و ديگر كشورها انتقاد میكنيم در مقابل نيز هرگونه دشــمنی با ايــران و اينکه عراق نقطه آغاز اين دشمنی باشد را رد میكنيم». او با تأكيد بر اينکه منطقه ديگر تحمــل جنگ جديدی را ندارد، خواستار تشکيل كنفرانس امنيتی با حضور ايران شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.