نتیجه انتخابات در شعب خارج از کشور زود اعلام نشود

Shargh - - دیپلماسی -

تســنیم:

حســن قشــقاوی، رئيس ســتاد هيئت نظارت بر انتخابات خارج از كشــور، با بيان اينکه آمار صندوقهای اخذ رأی خارج از كشــور در ابتدا بايد به وزارت كشــور اعام شود، اما متأسفانه شاهديم برخی از افــراد از ظن خود آمار و اخباری را منتشــر میكنند، اظهار كرد: اول بايد رأیگيری در همه شعب تمام شود و پس از آن هم شمارش آرا كه خود پروسهای زمانبر است به پايان برسد تا ما بتوانيم آمار رسمی انتخابات را به وزارت كشور اعام كنيم. او افزود: قانونا كسی حق ندارد قبل از اعام رسمی آمار به انتشار اينگونه اخبار و آمار خــاف بپردازد. همکاران مــا اكنون در تمامی شــعب و نمايندگیهای اخذ رأی در حال شمارش آرا هستند و هرموقع تمام شود، نتايج را اعام میكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.