پيچيدهشدن كلاف سردرگم

Shargh - - جهان -

ایالات متحده برای ســومینبار در ماه گذشــته به نیروهای هوادار «بشــار اســد»، رئیسجمهوري ســوریه، حمله کرد. اینبار جنگندههای آمریکایی به کاروان شــبهنظامیان حامی دولت ســوریه حمله کــرد؛ کاروانی که به گفته پنتاگون در حال نزدیکی به پایگاهی بودند که شورشــیان ســوری برای مبارزه علیه داعش از سوی نیروهای ویژه ایالات متحده و بریتانیا تحت آموزش قرار میگیرند. براساس گزارشها اعضای این کاروان که عمدتا شبهنظامیان شیعه عراقی بودند، در طول هفته به این پایگاه که در شهر «التنف»، در نزدیکی مرز سوریه و عراق قرار داشته، نزدیک میشدهاند.

به باور بسیاری از تحلیلگران، درگیری اخیر تأکیدی است بر پیچیدگیهای جنگ میدانی ســوریه و عراق که بهســرعت در حال تغییر است. درحالیکه داعــش در ســوریه و عراق تا حــدود زیادی تضعیف شــده، مخالفان تلاش میکنند موقعیت خود را در این نبرد حفظ کنند و از آن ســو نیروهای دولتی سوریه هماکنون دست بالا را در این درگیریها دارند.

آمریکا از مخالفانی حمایت ميکند که به گفته این کشور در حال مبارزه با داعش هستند؛ اما بسیاری از ناظران بر این باورند که این نیروهاي آموزشدیده همچنین سدی هستند در برابر نیروهای حامی سوریه که از عراق وارد سوریه میشــوند و یکی از عوامل اصلی دســتاوردهای زمینی اخیر دولت بشار اسد بودهاند. یکی از مقامات آمریکایی در توضیح این حمله گفته اســت: «کاروان مــورد حمله به هشــدارهای متعدد ما مبنی بر نزدیکشــدن بیش از حد به نیروهای ائتلاف در پایگاه التنف، پاسخی نداد و در نهایت مجبور شدیم به این کاروان حمله کنیم .»

واكنششدیددمشق

بااینحال یک منبع در ارتش ســوریه با بیان اینکه چندین نفر در این حمله کشته شدهاند، گفت که هرگونه تلاشــی برای توجیه این حمله مردود است. وزارت خارجه سوریه نیز به این حمله واکنش نشان داد و اعلام کرد که حمله آمریکا نقض حاکمیت این کشــور به شمار میآید. «گنادی گاتیلوف»، معاون وزیر خارجه روســیه، تأکید کرد که هرگونه عملیات نظامی به تشــدید اوضاع در سوریه منجر میشود و یقینا بر روند سیاسی در آستانه و ژنو تأثیر میگذارد، بهویژه هم مانند چنین اقدامی که نیروهای مســلح سوریه را هدف قرار داده اســت. بااینحال «جیمز متیس »، وزیر دفاع ایالات متحده، گفت این حمله به این معنی نیست که آمریکا میخواهد مشارکت خود در جنگ داخلی سوریه را افزایش دهد. آنطور که وزیر دفاع آمریکا در کنفرانســی مطبوعاتی گفت، آمریکا مشــارکت خود را در «جنگ داخلی» ســوریه گســترش نمیدهد؛ اما درصورتیکه گامهایی خصمانه علیه این کشور اتخاذ شود، آنها از نیروهایشان دفاع میکنند. ایالات متحده، حملات هوایی خود علیه داعش در ســوریه را از ســال ۲01۴ آغاز کرد و دولت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوري آمریکا، هم مانند دولت «باراك اوباما » اعلام کرده اســت که اولویت این کشــور حمله به داعش است.

اختلاف در مذاكرات ژنو

درحالیکه روســیه درباره تأثیر این حملات بر نشســت ژنو ابراز نگرانی کرده، «بشــار الجعفری، رئیس هیئت دولت سوریه در مذاکرات ژنو، نیز این حمله آمریکا را نشــانهای از تروریسم دولتی دانست. در این میان یک منبع در هیئت مخالفان سوری در مذاکرات ژنو اعلام کرد که اختلافات در داخل این هیئت بالا گرفته و به حد انفجار رســیده است. به گزارش شبکه خبری روســیا الیوم، این منبع اظهار کــرد: اختلافات بهوجودآمده در داخل هیئت مخالفــان در ژنو دلایل متعددی دارد که مهمترینش این اســت که هیئت مذکور تنها از ســوی ســه نفر اداره میشــود و مابقی اعضا نقشی نمادین دارند. منبــع مذکور افزود: با وجود تلاشها برای ســاماندادن ظاهری به امــور و برگزاری آخرین روز از مذاکرات ژنو شــش بــا حضور کامل اعضای هیئت مخالفــان، اختلافات در این هیئت همچنان ادامــه دارند و احتمالا نشســت با حضور ناقص اعضــای هیئت مخالفان برگزار میشــود. «نصر الحریری»، رئیس هیئت مخالفان ســوری در مذاکرات ژنو، در کنفرانســی مطبوعاتی در این شهر از بررسی مسئله انتقال سیاسی در سوریه با «استفان دیمیستورا»، فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، خبر داد. کارشناسانی از دفتر دیمیستورا نیز روز پنجشــنبه در دیدار با کارشناسان وابسته به هیئت مخالفان ســوری به بحث و بررسی مســائل ویژه مربوط به قانون اساسی جدید سوریه پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.