پرونده ونزوئلا روی میز شورای امنیت

Shargh - - جهان -

ســفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد، کشورش خواستار برگزاری نخستین جلسه شورای امنیت درباره ونزوئلا شــده؛ چراکه این بحران رو به وخامت است و دولت واشنگتن میخواهد از درگیری دیگری مانند سوریه، کره شــمالی یا سودان جنوبی جلوگیری کند. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، «رافائل رامیرز »، سفیر ونزوئلا در سازمان ملل، بهشدت این مسئله را که آمریکا مناقشات سیاسی کشورش را به شورای امنیت ببرد، رد کرده و واشنگتن را به تلاش مجدد برای مداخله در مســائل داخلی ونزوئلا متهم کرد. رامیرز تأکید کرد که مشکلات ونزوئلا یک موضوع داخلی است و دولت این کشور در تلاش است تا آنها را حل کند و اجازه مداخله خارجی را نخواهد داد؛ اما «نیکی هیلی»، ســفیر آمریکا در سازمان ملل، مدعی شد: نیت آمریکا مداخله یا رفتار ظالمانه نیست؛ بلکه هدفش حمایت از تلاشهای منطقهای برای دستیابی به یک راهحل سیاسی و احترام قائلشدن برای مردم ونزوئلا اســت که خواســتار انتخاباتی آزاد و عادلانه، آزادی زندانیان سیاسی و رسیدگی به وضعیت وخیم انســانی هســتند. او پسازاین نشســت غیرعلنی به خبرنــگاران گفت: ما فکر میکنیم اگر این اتفاق نیفتد و شورای امنیت به این مسئله رسیدگی نکند، مشکلی جدی نهتنها در منطقــه، بلکه به صورت بینالمللی رخ خواهــد داد. همچنین مقامــات آمریکایی اعلام کردنــد، دولت «دونالد ترامــپ» تحریمهایی را علیه رئیــس دادگاه عالی و هفت قاضــی دیگر ونزوئلایی اعمال کرد. این تحریمهای جدید در راســتای افزایش فشار علیه «نیکولاس مادورو»، رئیسجمهور کنونی ونزوئلا، اعمال شــده اســت. آمریکا نام هشت عضو دیوان عالــی ونزوئلا را به اتهام تــلاش برای انحلال پارلمان این کشــور در فهرســت تحریمهــا قرار داده اســت. براساس تحریمهای وضعشــده اموال رئیس و هفت عضو دادگاه عالــی ونزوئلا در آمریکا توقیف خواهد شــد و این افراد اجازه معامله با شــهروندان آمریکایی را نخواهند داشــت. ونزوئــلا نزدیک به دو ماه اســت که با ناآرامی سیاسی به خاطر تلاشهای مردمی برای ســرنگونی دولت مادورو دســتوپنجه نرم میکند. بحران شــدید اقتصادی، تورم سهرقمی، کمبود غذا و افزایش جرم و جنایت باعث شده تا مردم ونزوئلا به خیابانها بیایند و تظاهرات کنند.

دخالت روسیه

درهمینحال، رؤســای جمهور ونزوئلا و روســیه در تماســی تلفنی اوضاع داخلی در ونزوئلا را بررسی کردند. این تمــاس رئیسجمهوری ونزوئلا با همتای روســی خود، پس از دعــوت آمریکا برای رســیدگی به اوضاع ونزوئلا در شــورای امنیــت صورت گرفت. طبق بیانیــه وزارت خارجه ونزوئلا، «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهوری روســیه، در جریان این تماس تلفنی بر حق مردم ونزوئلا برای انتخاب سرنوشتشــان بدون مداخلــه خارجــی در رویارویی با تندروهــای مورد حمایــت طرفهای خارجــی تأکید کرد. مــادورو نیز تصریح کرد که اعتراضات مخالفان بخشی از عملیات ســازمانیافته از ســوی ایالات متحده برای گسترش آشوب و تشویق به مداخله خارجی در ونزوئلاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.