«جوزف لیبرمن» گزینه نهایی تصدی ریاست «افبیآی» شد

Shargh - - جهان -

رئیسجمهــوری آمریــکا «جــوزف لیبرمــن» را بهعنــوان گزینه نهایی تصدی ریاســت پلیس فدرال آمریــکا معرفی کــرد. به گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از نیویورکتایمــز، «دونالد ترامــپ» در فاصله باقیمانده تا مهلتی کــه خود او برای معرفی رئیس جدید افبیآی تعیین کرده بود، جوزف لیبرمن را برای تصدی این پســت معرفی کرد. لیبرمن از سناتورهای سابق دموکرات بوده که زمانی نیز نام او بهعنوان نامزد تصدی پست معاون رئیسجمهور آمریکا منتشر شده بود. به نوشته نیویورکتایمز، هرچند ترامپ در مــورد معرفــی لیبرمــن بهعنوان رئیس جدید افبــیآی به جمعبندی رســیده اما با وجود این، کاخ ســفید و کارکنان آن چندان از این انتخاب راضی نیســتند و در حال رایزنی با ترامپ برای انتخاب فرد دیگری برای این سمت هستند. در همین حال، «شون اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید، گفت: رئیسجمهور به ملاقات با نامزدهای تصدی پست مدیریت افبیآی ادامه خواهد داد. او افزود: ترامپ بعد از بازگشــتش به کاخ ســفید، با چهــار نفر یعنی «انــدرو مکابی»، «فرانک کیتینــگ» و «ریچار مک ویلــی» نیز ملاقات خواهد کرد. لیبرمن، سیاســتمدار آمریکایی و نامزد حــزب «دموکرات» برای معاونت ریاســتجمهوری در انتخابــات ســال ۲000 بود. «ال گــور» و لیبرمن از لحاظ رأی مســتقیم مردم در این انتخابات با اختلاف ۵00 هزار رأی پیروز شــدند اما مجمع نمایندگان را به «جورج بوش» و «دیک چینی» با اختلاف ۲۶۶–۲۷1 جمهوریخواه باختنــد. دیوانعالی ایــالات متحده آمریکا شــکایت از پرونده را فیصله داد و عملا جورج بوش به ریاســتجمهوری رسید. لیبرمن برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحــده آمریکا ۲00۴ نیز رقابت کــرد که نــاکام مانــد. او همچنین در ســال ۲00۶ در کســب نامزدی حزب دموکرات برای انتخاب مجدد به ســنا در انتخابات مقدماتی نــاکام ماند اما در انتخابات سراســری بهعنوان نامزد حــزب ســوم کنتیکت پیروز شــد. نام لیبرمن در دورههای 110 و صدویازدهم کنگره بهعنوان یک دموکرات مســتقل ثبت شده بود و او عضــو کاکس )فراکســیون( دموکــرات بود. اما پس از ســخنرانی او در مجمــع ملی جمهوریخواه در ســال ۲008 که او در آن از «جــان مککین» برای ریاســتجمهوری حمایــت کــرد، لیبرمــن دیگر در جلســات رهبری کاکس دموکرات شــرکت نکرد. اما پس از ملاقاتی با دموکراتهــا، لیبرمن اعلام کرد بار دیگر در نشستهای دموکراتها شرکت خواهد کرد. لیبرمــن در انتخابات ۲01۶ از هیــلاری کلینتون برای ریاستجمهوری حمایت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.