سوئد تحقیقات درباره ادعای تجاوز «جولیان آسانژ» را متوقف کرد

Shargh - - جهان -

دادســتان ســوئد تصمیم گرفته تحقیــق درباره ادعای آزار جنســی «جولیان آسانژ»، مؤسس سایت «ویکیلیکس»، را متوقف کند. به گزارش بیبیسی، او در سال ۲010 متهم شد که در سوئد به زنی تعرض کرده اســت، امــا او این اتهام را رد کــرده و گفته بود مطرحکردن این اتهامات انگیزه سیاسی دارد.

به گزارش روزنامه تلگــراف، «ماریان نی»، رئیس دادســتان عمومی ســوئد، اعلام کرد دیگر تحقیقات درباره این پرونده ادامه نخواهد یافت. آســانژ از سال ۲01۲ در ســفارت اکوادور در لندن ساکن شده و تــلاش دارد از اســترداد به ســوئد جهت مقابله بــا اتهاماتش جلوگیری کند؛ اتهاماتی که شخص او آنها را رد کرده و آنها را سیاسی میخواند. آسانژ در سال ۲010 متهم شــد که در سوئد به زنی تعرض کرده اســت، امــا او این اتهام را رد کــرده و گفته بود مطرحکردن این اتهامات انگیزه سیاسی دارد.

جولیان آســانژ برای پرهیز از استرداد به سوئد در ارتباط با ادعاهای تعرض جنســی از ســال ۲01۲ در سفارت اکوادور در لندن پناهنده است. نگرانی آسانژ این است که در صورت رفتن به سوئد به آمریکا تحویل داده شود. پس از آنکه آسانژ در سال ۲01۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد، دادستانی سوئد در پی آن بود که بتواند از او در محل این سفارت بازجویی کند. شــش ماه پیش از آســانژ در حضور مقامات سوئدی سؤالاتی شد. آسانژ به دلیل انتشار صدها هزار سند و مدارک محرمانه نظامی و سیاســی آمریکا، با احتمال محاکمه در این کشور روبهروست. پیش از این، «جف سشــنز» وزیر دادگســتری آمریکا، گفته بود بازداشت جولیان آسانژ بنیانگذار یک «اولویت» است. او درباره احتمال بازداشــت آســانژ گفت: «ما مدتی است که تلاشهای خــود را تشــدید کردهایم و هــر جــا بتــوان پروندهای تشــکیل داد بــرای بهزندانانداختن بعضیها خواهیم کوشــید». تصمیم احتمالی به پیگرد آســانژ به معنــی رویکردی متفــاوت نســبت بــه دولت پیشــین آمریکاست. وزارت دادگستری در دوره «باراک اوباما» رئیسجمهوری آمریکا نتیجهگیری کرده بود که متهمکردن او دشــوار است. در همین حال، پلیس بریتانیا هشدار داد اگر مؤسس وبسایت افشــاگر ویکیلیکس از سفارت اکوادور در لندن پایش را بیرون بگذارد، دستگیر میشود. پلیس لندن در بیانیهای اعلام کرد: دادگاه وستمینســتر در پی خودداری آســانژ از حضور در دادگاه در ۲9 ژوئن ســال ۲01۲ حکم تعقیب و پیگرد برایش صادر کرد. پلیس لنــدن به تعهداتش در اجرای این حکم پایبند است و اگر آسانژ سفارت اکوادور را ترک کند، دستگیر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.