فرار از حادثه ناخوشایند

Shargh - - جهان -

یک فروند هواپیمای تجسســی نظامی آمریکا در حیــن گشــتزني بر فــراز دریای چین توســط دو جت جنگنــده چینی رهگیری شــد. رویارویی هواپیماها چنان بود که میتوانست به یک حادثه ناخوشــایند میان دو قدرت بزرگ منجر شــود. به گــزارش دویچهوله، این حادثه در شــرق دور و بر فــراز دریای چیــن رخ داد. بنابر دادههــای منابع آمریکایی دو فرونــد جنگنده ارتش چین در حریم هوایــی بینالمللی راه را بر یــک فروند هواپیمای نظامی آمریکا بستند. شبکه سیانان گزارش داد، جنگندههای چینی تــا فاصله ۴۵متری هواپیمای آمریکایی نزدیک شــدند. یکی از آنها درست بالای سر هواپیمای چهار موتوره «کنستانت فونیکس» از نوع WC-13۵ آمریکایی پرواز میکرد. هواپیمای نظامی «کنســتانت فونیکس 13۵-WC» ساخت کارخانــه بویینگ اســت و تنها در اختیــار نیروی هوایی ارتش آمریکاســت. این هواپیمای اکتشافی مخصوص ردگیری تشعشعات ناشی فعالیتهای هســتهای و جمعآوری اطلاعات دراینباره است. به نظر میرســد این هواپیما به دلیــل تهدید کره شــمالی برای انجام یک آزمایش هستهای به کار گرفته شده است. «لوری هاجز»، سخنگوی نیروی هوایی آمریکا، گفت: «این رهگیری روز چهارشنبه 1۷ می اتفــاق افتاد و دلیــل آن مانورهای خلبان چینی و همچنین سرعت و نزدیکی هر دو هواپیما، اقدامــی غیرحرفهای بــود». به گفتــه هاجز، این مســئله از طریق «کانالهای دیپلماتیک و نظامی مناســب با چین در میان گذاشته شده و تحقیقات نظامی در جریان اســت». چیــن درباره این حادثه اظهارنظری نکرده؛ اما آمریکا را به انجام پروازهای تجسســی بر فراز آبهای چینی متهم کرده است. پکن همچنین مکررا از آمریکا خواســته است تا به گشــتزنی در این منطقه پایان دهد. درحالحاضر چیــن بر تقریبــا همه مناطــق مورد مناقشــه در دریاهای شــرقی و جنوبی چیــن ادعای حاکمیت دارد؛ اما چندین کشــور دیگر هم مدعی حاکمیت بر این منطقه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.