از خااولیننهم حراک سی نجدیدهاسوتاخازر جی«دو جهناالدنترامپ»مانده

رئیسجمهوری آمریکا در اولین سفر خارجی خود از کشوری مسلمان دیدار میکند

Shargh - - جهان -

«دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری آمریکا، در حالی در اولین ســفر خارجی خــود عازم خاورمیانه میشــود که اوضاع در خانه اصلا خوب نیســت. او که به خاطر افشــای اطلاعات محرمانه به روسها هم از ســوی دموکراتهــا و هم از ســوی جمهوریخواهان مورد هجمه قرار گرفته، روزهای ســختی را پشتســر میگذارد. شاید اولین پیامد این سفر کمرنگشدن همین جنجال داخلی بر ســر افشای اطلاعات محرمانه باشد. البته با توجه به اینکه خبرنگاران بســیاری در این سفر او را همراهی میکنند، به نظر نمیرسد ترامپ حتی در این سفر نیز از سؤالات خبرنگاران درخصوص سیاست داخلی کشــور در امان باشــد. بااینحال، بــرای دونالد ترامپ کــه به قدرت رســیدنش، تلاطمــی در عرصه مناســبات بینالمللی به وجود آورد، این ســفر شروع بلندپروازانهای میتواند باشــد؛ ســفری که با دیدار از عربســتان، اسرائیل و واتیکان شروع شده و با نشستی با رهبران اروپا پایان مییابد و میتواند حکم اولین محک جدی برای سیاســت خارجــی رئیسجمهور جنجالی آمریکا را داشته باشد.

ترامپ در حالی این کشــورها را برای ســفر انتخاب میکنــد کــه رؤســایجمهور قبلی آمریکا، ســفرهای خارجــی خــود را محتاطانهتر و با انتخاب کشــورهای همســایه از قبیل کانــادا و مکزیک شــروع میکردند. در واقــع ترامپ با این ســفر از منطقه امن خود خارج میشود. از نظر مشاوران ترامپ، این سفر فرصتی است بــرای اینکه ایالات متحده، بتواند نقش رهبری خود در صحنه بینالمللی را بار دیگر به جهان اعلام کند.

اتحاد در مبارزه علیه تروریسم

ســفر ترامپ به عربســتان، اســرائیل و واتیکان به نظر نمیتواند اتفاقی باشــد و به نظر ترامپ با انتخاب ایــن مقاصد، قصد دارد پیامی را به پیروان دین اســلام مخابره کند؛ پیام اتحاد در مبارزه علیه تروریســم؛ اینکه مبارزه با تروریســم، نــه نبرد میان ادیــان، بلکه نبردی میان خیر و شر اســت. «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه در کنفرانســی خبری در این رابطــه عنوان کرد، ترامپ میخواهد مردم دنیا بفهمند ما در مقوله تروریســم با هم متحد هســتیم. طبق برنامهریزی ترامپ، قرار است در عربستان در حضور حدود ۵0 نفر از سران کشورهای عمدتا مسلماننشــین به ایراد سخنرانی بپردازد. طبق گفته «هربرت مکمستر»، مشاور امنیت ملی، ترامپ در این سخنرانی، رهبران کشــورهای مسلمان را به تبلیغ چهره صلحطلبانه از اســلام دعوت خواهد کرد؛ البته این پیام قرار است از سوی کسی مخابره شود که بیشتر چهرهای اسلامســتیز از خود نشــان داده است و مدتی پیــش فرمانی مبنــی بر منع ورود مســلمانان به خاک آمریکا صادر کرد؛ بنابراین مشــخص نیست این پیام او تا چه اندازه مورد توجه کشــورهای اسلامی قرار گیرد. از دیگر سو، به زعم برخی مفسران، عربستان ازاینرو به عنوان اولین مقصد ســفر ترامپ انتخاب شده که نشان دهد دولت کنونی واشــنگتن عزم خــود را برای مبارزه با تروریســم و گروههای افراطگرا از جمله داعش جزم کرده است.

سفر به تلآویو

در سفر به اسرائیل نیز ترامپ با «بنیامین نتانیاهو»، نخســتوزیر اســرائیل، دیدار خواهد کرد؛ سفری که با هــدف تلطیف تنشهــای اخیر صــورت میگیرد. این تنشهــا، بعــد از آن بالا گرفت که مقامــات آمریکایی تأیید کردند که ترامپ اطلاعات طبقهبندیشده از سوی اســرائیل درخصوص داعش را در اختیار روسها قرار داده اســت. همچنین امتناع مکمســتر از اینکه دیوار غربی را بخشــی از اســرائیل بداند، بر این تنش افزوده اســت. درحالحاضر، سیاســت آمریکا بر این است که مالکیت ایــن ناحیه مقــدس در روند مذاکــرات میان طرفهای اسرائیلی–فلســطینی تعیین تکلیف شــود. حال باید دید ترامپ که در جریان مبارزات انتخاباتیاش خود را شــریکی قابل اعتماد برای اســرائیل نشان داده بود، چطور میتواند در عمل، دل آنها را به دست آورد.

اما در ایســتگاه ســوم از این تور خارجی، ترامپ در رم با «پــاپ فرانســیس»، رهبر کاتولیکهــای جهان، دیــدار میکنــد. این دیــدار در حالی صــورت میگیرد کــه در دوران تبلیغــات انتخاباتــی، پاپ فرانســیس باورهــای مذهبــی ترامپ را زیر ســؤال بــرد و ترامپ نیــز در مقابل، مقدسترین فــرد در مذهب کاتولیک را فــردی «غیرمحترم» خوانده بود. بــه نظر در این دیدار، ترامپ که از بسیاری جهات در داخل و خارج به خاطر مواضعش تحت فشــار اســت، درصدد ترمیم چهره بینالمللی خود در میان مسیحیان برخواهد آمد.

تنها در اروپا

درحالیکه از نظر کارشناســان، اســتقبال گرمی از ترامپ در عربستان صعودی و اسرائیل صورت خواهد گرفت، در اروپا اوضاع اندکی متفاوت است. ترامپ که در زمان فعالیت انتخاباتــیاش گفته بود دوران اتحاد «ناتو» به ســر رســیده، حالا در چرخشی 180درجهای، دیگــر ایــن اتحــاد را چیــزی تاریخگذشــته نمیداند. بااینحــال، ترامپ همچنان از اعضــای ناتو میخواهد تا ســهم خــود را بــرای ادراه این اتحــاد بپردازند. این بدان معنی اســت که این کشــورها باید سهم عمدهای از بودجــه دفاعی خود را به ناتــو اختصاص دهند که بــا توجه به مشــکلات اقتصادیای کــه گریبانگیر این کشورهاست، فشــار مضاعفی را به کشورهای اروپایی تحمیــل خواهد کرد. از دیگر ســو، با توجــه به تغییر مواضع ترامپ، رهبران اروپایی، نگران این هســتند که ممکن است بار دیگر مواضع ترامپ دستخوش تغییر و تحول شده و در تضاد با منافع آنها قرار گیرد.

همچنیــن دیــدار او بــا «امانوئــل مکــرون»، رئیسجمهوری فرانســه، در حاشــیه اجلاس ناتو نیز میتواند خبرســاز باشــد؛ زیرا ایــن رئیسجمهور تازه انتخابشده، پیشتر از ترامپ به خاطر عدم حضورش در نشســت تغییرات آب و هوایی پاریــس انتقاد کرده بود. با شکست «ماری لوپن»، رقیب افراطی مکرون در فرانسه و دیگر گروههای راستگرا و ملیگرای افراطی در کشــورهایی چون اتریــش و هلند، بــه نظر عرصه جهانــی نیز دیگر چنــدان پذیرای نگــرش ضدجهانی ترامــپ نیســت. در واقع، بــا رویگردانی مــردم این کشــورها از سیاســتهای ملیگرایانه و ضدمهاجرتی، ترامــپ بیشازپیش خود را در پهنه سیاســت جهانی تنها میبیند. از این گذشته، آنچه میتواند باعث سردی هرچه بیشــتر روابط ایالات متحده و اروپا شــود، شعار «نخســت آمریکا»ی ترامپ اســت که با بازخوردهایی منفــی در میــان رهبران جهانــی همراه بوده اســت؛ مسئلهای که مشاور امنیت ملی ترامپ را نیز به واکنش واداشت. مکمستر، شعار «نخست آمریکا»ی ترامپ را به معنای اولویتبخشــیدن به منافــع آمریکا میداند که از طریق تقویت ائتلاف و همکاری با ســایر کشورها محقق میشود.

ترامپ در آخرین ایستگاه نیز برای حضور در نشستی بــا قدرتهای اقتصادی غربی و دیــدار با رهبران گروه هفت )G۷) عازم سیســیل خواهد شــد. شمار زیادی از اعضای این گروه به خاطــر رفتار غیرقابل پیشبینی ترامــپ در عــدم پایبندی بــه معاهــدات دوجانبه و چندجانبــه و همچنیــن تــلاش بــرای تقویــت حس ناسیونالیســتی، چندان دلخوشــی از او ندارند. ترامپ که قافیه را در داخل کشــور باخته اســت، بدون شک میکوشــد تا با ترمیم چهــره بینالمللی خود و تلاش برای نشاندادن چهرهای مقتدر از آمریکا، اندکی از آب رفته را به جوی بازگرداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.