گفتوگوی تلفنی پوتین با مکرون

Shargh - - جهان -

کرملین اعلام کرد: ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روســیه، با امانوئل مکــرون، رئیسجمهــور جدید فرانســه، درباره روابــط دوجانبه گفتوگــو کردند. کرملیــن در بیانیهای اعلام کرد: رؤســایجمهور دو کشــور در این تماس تلفنی بر همکاری مشــترک در مســائل منطقهای و بینالمللــی از جمله در مبارزه علیه تروریســم توافق کردند. همچنین ســخنگوی وزارت خارجه روسیه از آمادگی کشورش برای انتشار متن گفتوگوی سرگئی لاوروف و دونالد ترامپ خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.