حمله سایبری «مخفیانه» دیگر در سراسر جهان

Shargh - - جهان -

یک شــرکت امنیت ســایبری جهانــی اعلام کرد یک حمله ســایبری بزرگ و مخفیانــه دیگری به راه افتاده که مقیاس آن بزرگتر از حمله ســایبری اخیر بــه کامپیوترهای سراســر جهان اســت. این حمله جدید همان نقاط ضعفــی را که بدافزار معروف به WannaCry از آنها سوءاســتفاده میکــرد را مورد استفاده قرار میدهد اما اینبار به جای مسدودکردن فایلها از صدهــا هزار کامپیوتری که آلوده شــدند، برای بهدستآوردن پول مجازی استفاده میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.