اعتراض مراکشیها به گسترش فساد

Shargh - - جهان -

بــا گذشــت هفــت مــاه از کشتهشــدن یــک ماهیفــروش در شــهر الحســیمه در داخــل یک خودروی حمــل زبالــه درحالیکه تــلاش میکرد اجناســش را که پلیس ضبط کرده بود، پس بگیرد، هزاران مراکشــی در تظاهرات اعتراضی که در شهر الحسیمه در شمال این کشور برگزار شد، شرکت کرده و ضمن محکومیت فساد در کشور، اجرای عدالت را خواستار شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.