تمایل ترامپ برای همکاری با کرهشمالی

Shargh - - جهان -

وزارت خــــارجه کــرهجنــــوبی اعــلام کــــرد رئیسجمهوری آمریکا به فرســتاده ریاستجمهوری کرهجنوبی گفته که واشنگتن تمایل دارد تا تلاش کند از طریق «همکاری براساس شــرایط درست»، بحران اتمی کرهشمالی را حلوفصل کند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، گفته یک درگیری بزرگ با کرهشــمالی احتمال دارد و تمامی گزینهها روی میز قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.