اعزام دومین ناو هواپیمابر آمریکا به آبهای کره

Shargh - - جهان -

منابــع دفاعی آمریــکا اعلام کردنــد دومین ناو هواپیمابــر ایــن کشــور با نــام «یــواساس رونالد ریگان» پس از آزمایش اخیر موشــکی کرهشــمالی در حال اســتقرار در ســواحل کرهجنوبی است. این ناو هواپیمابر در نهایت بایــد جایگزین ناو هواپیمابر یواساس کارل وینسون شود که ماه گذشته میلادی برای نشــاندادن قوای نظامی آمریکا در شبهجزیره کره مستقر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.