افشای شغل پنهانی پادشاه هلند

Shargh - - جهان -

ویلــم الکســاندر، پادشــاه هلنــد، بهعنــوان کمکخلبــان در شــرکت هواپیمایــی «کــی ال ام » هلند به مدت ۲1 ســال کار میکــرده که حتی بعد از بهتختنشســتن هم بــه این کار ادامــه میدهد. درحالحاضر نیز پادشــاه هلند ماهانــه در دو پرواز برای این شــرکت هواپیمایی شــرکت میکند بدون اینکه هیچیک از مسافران از حضور پادشاه کشورشان در پروازها مطلع شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.