شهادت یک فلسطینی و زخمیشدن ۲ نفر دیگر

Shargh - - جهان -

یک شهرکنشــین صهیونیســت ظهر پنجشــنبه اقدام به تیراندازی به ســمت فلســطینیانی کرد که بهمنظور اعلام همبســتگی با اســرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیســتی در حــال راهپیمایی بودنــد کــه در نتیجه آن یــک جوان فلســطینی به شهادت رسیده و دو نفر دیگر زخمی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.