ادامه وضعیت فوقالعاده در ترکیه

Shargh - - جهان -

رجب طیــب اردوغان، رئیسجمهــور ترکیه، در دیدار با تاجران اســتانبول گفت: تــا زمانی که همه امور در کشــور بهطور صلحآمیز برقرار شــود و رفاه و آرامش بر فضای کشور حاکم باشد، ما نمیتوانیم وضعیت فوقالعاده را لغو کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.