ایران 1404 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

Shargh - - تختهسفيد -

یکــی از مهمتریــن دغدغههای نظــام تربیتــی ایران تدوین نقشــه راهــی برای مبانــی تعلیم و تربیت در کشور ایران است، در همین راستا سندی با عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» با الزاماتی برای مجریان آن در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد؛ آنچــه در این ســند از ایــران 1404 ترسیم میشود، کشــوری است که باید جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه با هویتی اسلامی-انقلابی داشته و همچنین از تعاملــی ســازنده در عرصــه بینالمللی برخوردار باشد.

در مقدمه سند تحول بنیادین، به این نکته اشاره شده است که عرصه تعلیــم و تربیت یکــی از مهمترین زیرســاختهای تعالی همهجانبه کشــور در راســتای ارتقای سرمایه انســانی اســت. در فصل اول سند تحول بنیادین که با عنوان «کلیات» نامگذاری شــده است، اصطلاحات و واژگان کلیدی بهکاررفته در ســند تعریف شــدهاند. در فصل دوم که «بیانیــه ارزشها» نامگذاری شــده اســت، پس از بیان منابع ارزشــی ســند، به 30 گزاره ارزشی که محور نظام تعلیم و تربیت اســت، اشاره شده است.

فصل ســوم تحت عنوان «بیانیه مأموریت» به این نکته اشــاره دارد که نهاد آموزشوپرورش مأموریت دارد بــا تأکیــد بر شایســتگیهای پایه، زمینه دســتیابی دانشآموزان در ســنین لازمالتعلیــم در 12 پایه تحصیلــی )چهار دوره سهســاله(، بهمراتبــی از حیات طیبــه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی جهانــی را بهصورتی منســجم در ساختاری کارآمد فراهم کند.

فصل چهارم که «چشــمانداز» نامگذاری شده است؛ به ویژگیهای نظــام تعلیــم و تربیــت رســمی عمومــی در افــق 1404 میپردازد. فصــل پنجــم «هدفهــای کلان» نامگذاری شــده کــه در مجموع به هشــت هدف کلان زیر اشــاره شده اســت. در فصل ششــم ذیل عنوان «راهبردهــای کلان» درمجموع به 15 راهبرد کلان اشــاره شده است، همچنین به این موضــوع پرداخته که هریک از ایــن راهبردهای کلان با کدامیک از اهــداف کلان متناظر اســت؛ اما مفصلترین فصل ســند تحول بنیادین، فصل هفتم است که ذیل عنــوان «هدفهای عملیاتی و راهکارها» نامگذاری شده است. در این فصل، در مجموع فهرســت 23 راهکار کلی مختلف بیان شــده که در ذیل هر راهکار، جزئیات اجرائی و عملیاتی آن نیز مطرح شده است.

در نهایت، فصل هشــتم ســند تحول بنیادین ذیل عنوان «چارچوب نهادی و نظام اجرائی تحول بنیادین آموزشوپرورش» نامگذاری شــده اســت. در این فصل به این موضوع پرداخته شــده که تحقــق اهداف ســند ملی آموزشوپــرورش در دو سطح انجام میشــود؛ سطح اول، سیاســتگذاری کلان و همچنیــن نظــارت و ارزیابی راهبــردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رســمی عمومــی بر پایه این ســند اســت که این مهم بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سطح دوم مربوط بــه برنامهریزی و نظام اجرائی اســت کــه در وهلــه اول شــورای عالــی آمــوزشو پرورش مســئولیت اجرائــی ســند را بــر عهــده دارد و در گام بعــدی خود وزارت آموزشوپرورش مســئولیت نهادینهســازی و اجرای ســند ملی آموزش و پرورش و طراحی و تدوین برنامههــای اجرائــی ســند تحول راهبردی را بر عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.