جای خالی برنامههای تعلیم و تربیت در انتخابات

Shargh - - تختهسفيد - امیرعباس میرزاخانی معلم

امروزه مفاهیمی همچون توســعه و توسعهیافتگی، رشد و پیشرفت در فعالیتها، کیفیتبخشــی بــه امور، بهبود فرایندها و ســایر مفاهیم نظیر آن، بدون برنامهریزی معنایی نخواهند داشــت. تاکنون بســیاری از کشــورهای جهان توانســتهاند با اتکا به این ابزار قدرتمند )برنامهریزی( نهتنها درصدد رفع مشکلات عدیده خود در بخشهای مختلف جامعه برآیند، بلکه مســیر توســعه و پیشرفت را در مقایســه با سایر کشورهای جهــان برای خود هموار کرده و با ســرعتی بیشــتر و در زمان کوتاهتری بــه اهداف و مقاصد خود برســند و از این نظر نیز الگوی مناســبی برای کشــورهای عقبافتاده و درحال توســعه قلمداد شــوند. مطالعات و پژوهشهای دانشمندان برجستهای همچون سونیلسون، ادینگ، الوین، ماربیســون و مایرز همگی به نوعی تأیید این مطلب بود که بین توسعه آموزشــی و توســعهیافتگی کشــورها ارتباط معناداری برقرار اســت و همبستگی زیادی بین این دو مفهوم وجود دارد. بهصورتیکه تا به امروز دانش بشری نهتنها این موضوع را نفی نکرده بلکه هزینههای آموزشی را با عنوان ســرمایهگذاریهای آموزشی معرفی کرده و سعی در ترغیب دستاندرکاران توســعه جوامع در گرایش به تخصیص امتیاز بیشتر به بخش آموزش میکند. این در شرایطی است که انتظار از آموزشوپرورش رسمی کشور در بین افراد جامعه دستخوش تحولاتی شده و آموزش که روزی دسترسی به آن برای تعداد زیادی از مردم امری محال و غیرممکن مینمود، امروزه با توجه به منشــور جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشــورها بهعنوان یک حق مردمی مطرح شــده و روزبهروز دامنه آن در زندگی روزمره در حال افزایش اســت. بنابرایــن هریک از کاندیداها که با رأی مســتقیم مردم به ساختمان پاســتور راه مییابد باید برای هر یک از مشــکلات مربوط به برنامهریزیهای آموزشی در داخل آموزشوپرورش که در ادامه میآید، برنامه عملیاتی و با زمانبندی مشخص ارائه دهد:

1- برنامهریزیهای آموزشی از جامعیت و هماهنگی لازم با برنامههای دیگر دســتگاههای فرادســت برخــوردار نیســت. 2- برنامهریزیهای آموزشی از هماهنگی لازم با برنامههای همردیف و برنامههای زیردست برخوردار نیستند. 3- اعتبار برنامهریزیهای آموزشی یا تعدیل میشوند یــا بهموقع در اختیار قــرار نمیگیرند. 4- برنامهریزیهای آموزشــی به دلایل متعدد بهموقع اجرا نمیشــوند )عدم رعایت زمانبندی اجرائی(. 5- امکانات و منابع و تجهیزات مناســب در اختیار برنامه آموزشی قرار نمیگیرد. 6- منابع انســانی قوی و متناســب با برنامهریزی آموزشی در اختیار قرار نمیگیرد. 7- توجه به سیاستزدگی به جای سیاستمحوری آموزشــی در برنامهریزیهای آموزشی 8- در اولویت قرارنگرفتن برخی برنامهریزیهای آموزشــی مــورد نیاز نهتنها در حــوزه داخلی، بلکه در حوزههای بیرون از آموزشوپرورش. 9- عدم اختصاص مدیریت اجرائی مجرب و ماهر به برنامههای آموزشی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.