آموزش، پایه و اساس دموکراسی است

Shargh - - تختهسفيد - ناصر فکوهی استاد دانشگاه تهران

در بحثهایی که این روزها در همهجا جاری هستند، بسیار میشنویم که از همه مردم خواســته میشــود با مشــارکت بالا در انتخابات شرکت کننــد. نامزدهای انتخاباتی هرکدام تلاش میکننــد که برنامههای خود را برای انتخابشدن، دارای مشــروعیت بیشتری نشان دهند. همانگونه که من بارها تأکید کردهام، مهمترین رســالت و هدف هر دولتی در ایران، باید ایجاد هرچهســریعتر «دولت رفاه» و گســترش طبقه متوســط به صورت قابلملاحظهای باشــد و برای این کار باید در مقابله با اشــرافیگریهای دولتی و خصوصی، بهســوی بهبود وضعیت مســکن، بهداشت، آموزش و حملونقــل عمومــی رفت و برنامههــای نولیبرالــی و خطرناکی را که سرمایهداران رانتخوار جدید در رؤیای تحققبخشیدن به آنها با بازکردن پای همکارانِ بیگانهشــان را دارند، متوقف کــرد، اما در بین اینها آموزش، بــه دو دلیل بایــد و میتواند در اولویت مطلق قرار بگیرد؛ نخســت اینکه وضعیــت آموزش پیشدانشــگاهی در کشــور ما بســیار وخیم اســت: کیفیت مدارس دولتی نامطلوبند، دســتمزد آموزگاران پایین است، وسایل کمکآموزشــی و بناها وضعیت خوبی ندارنــد و ارزش واقعی و جایگاه والای آموزگاری در جامعه فراموش شــده اســت. دولــت باید به نظر من در یک برنامه چهارســاله اضطراری، اولویتی مطلق به تغییر این وضعیت بدهد و مدارس دولتی را هرچهبیشتر تبدیل به الگویی کند که حتی افراد با وضعیت مالی بالا نیز ترجیح بدهند کودکانشان را به این مدارس بفرستند و نه مدارس خصوصی. این چشمانداز البته برای یک دوره چهارساله شاید بیش از اندازه اتوپیایی و ناممکن باشد، اما به هر رو باید آن را از جایی آغاز کرد، اما اینکه اصولا چنین برنامهای اتوپیایی اســت، کاملا نادرست است زیرا در بســیاری از کشورهای توسعهیافته، انتخاب مردم، حتی با وضعیت بالای اقتصادی، به طرف سیســتم دولتی است، اما اولویت دومی نیز برای رســیدگی فوری به مدارس و طرحی ضربتــی برای تغییر و بهبود مدارس دولتی هست و آن اینکه: مدرسه و آموزش ابتدایی و متوسطه در همهجای جهان امروز، پایه و اســاس دموکراسی هستند و اگر ما از مطبوعات آزاد و آزادی مطبوعات و رســانهها بهعنوان یکی از مهمترین ارکان دموکراســی سخن میگوییم نباید فراموشکنیم که بدون مردمی که آموزشهای لازم را دیده باشند، آزادی بیان و درک مطالب و موقعیتها بیمعنا هستند. در یک جامعه کمســواد یا با کیفیت نامطلوبــی از آموزش، آزادی مطبوعات و رســانهها تقریبا به هیچکاری نمیآید. چنین جامعهای همواره در خطر بازگشت به سرابهای پوپولیسم و خیالبافیهای آمرانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.