يکتايی و متیندفتری: يک گفتوگوی ديداری

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

گالری دستان+۲ این روزها پذیرای نمایشگاه «منوچهر یکتایی و لیلی متیندفتری: یک گفتوگوی دیداری» شده است. این نمایشگاه را تیم کیوریتوری دســتان طراحی کرده و با همکاری شورای بینالمللی موزهها، بهمناسبت روز جهانی موزه ۲٠١۷ برگزار شــد و تا دوازدهم خرداد ادامه خواهد داشــت. این نمایشــگاه که دومین نمایشــگاه از مجموعه «گفتوگوی دیداری» در دستان است، شامل آثار طبیعت بیجان و پرتره از منوچهر یکتایی و لیلی متیندفتری خواهــد بــود و دو رویکرد متفاوت به ســوژههای مشــابه را نمایش میدهد؛ یکتایی از لایههای ضخیم رنگ و تکنیک ایمپاستو استفاده میکند، درحالیکه متیندفتری در مدت دوران کاریاش، بر کاستن فضا به تکههای تخت به وسیله رنگ تمرکز کرده اســت. «منوچهر یکتایی و لیلی متیندفتری: یک گفتوگوی دیداری» ملهم از مجموعه نمایشگاههای «گفتوگوی دیداری» به کیوریتوری فریدون آو اســت. اولین نمایشگاه از این مجموعه در تهران، «ریشهها» (با آثار فریدون آو و شــقایق عربی؛ فروردین/ اردیبهشــت ١۳٩۶(، نمایشــگاه آغازین دستان در سال ١۳٩۶ بود.

لیلی متیندفتری )ایرانی؛ م. ١۳١۵، تهران، ایران- د. ١۳٨۶، پاریس، فرانسه؛ در پاریــس و تهــران کار و زندگی میکرد( از نقاشــان مدرنیســت ایرانی قرن بیســتم بود. او که نــوه محمد مصدق بود، از هیاهوی سیاســی دور ماند و به نقاشــی و آموزش آن پرداخت. او بیشتر زندگیاش را خارج از ایران سپری کرد. متیندفتری به خاطر تمرکز آثارش روی «ســادهکردن فرم، تازگی رنگ و کاستن فضا به سطوح تخت»١ شــناخته میشود؛ «که از سرسپردگی به منطق تسلط فضای مثبت به فضای منفی، آزاد هســتند».۲ برای او، «انتزاع، یک هدف بود و فیگورسازی روشی برای رسیدن به آن هدف»۳.

متیندفتــری در تهران متولد شــد؛ اما پس از تحصیــلات ابتدایی، به کالج چلتنهم در انگلســتان رفت و بعد نیز از مدرســه هنر اسلید )یونیورسیتیکالج لنــدن( مدرک خود را در هنرهای زیبا دریافت کــرد. او در دهه ١۳۴٠ به تهران بازگشــت و مدت پنج ســال در دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران به تدریــس پرداخــت. او در همین دوران در برگزاری بیینال تهران و جشــن هنر شــیراز نقش داشــت و آثاری نیز در آنها ارائه داد. او در سال ١۳۵۷ ایران را به مقصــد پاریس ترک کرد و تا پایان عمرش در این شــهر زندگی کرد. فریدون آو که در زمان زندگی متیندفتری در پاریس دوســت نزدیک او بود، «ایده مرکزی کارنامه هنری او را اینطور خلاصه کرد: برای ]لیلی متیندفتری[، تقسیمبندی انتزاع فضا مهمترین دغدغه بود ». ۴ منوچهر یکتایی )ایرانی- آمریکایی؛ م. ١۳٠١ ، تهران، ایران؛ ســاکن آمریکا( در تهران متولد شــد. او پس از مدتی تحصیل در دانشگاه تهران، به پاریس رفت و در مدرسه ملی عالیه هنرهای زیبا )بوزار( به تحصیل ‪-١٩۴۶( )۴۷‬پرداخت. او ســپس به آمریکا رفت و آموزش خود را در آرتستودنتسلیگ نیویورک ‪-۴٨( )١٩۴۷‬ تکمیل کرد. او در دوران زندگیاش در پاریس و نیویورک بین ١٩۴٠ تا ١٩۶٠، با شخصیتهای برجسته فرهنگی بسیاری ماننــد روتکو، پولاک، دکونیگ و کلاین محشــور بود و از آثــار آنها تأثیر گرفت. بااینحال، یکتایی به ســبک منحصربهفرد خود دســت یافت و آثار او از سوی موزههای معتبری مانند موزه هنر مدرن )موما( در نیویورک، موزه و باغ مجسمه هیرشهرن و موزه هنر مدرن سنفرنسیسکو SFMOMA() خریداری شدهاند.

منوچهر یکتایی، یکی از شــخصیتهای برجســته مکتب اکسپرسیونیسم آبســتره نیویــورک اســت. او مانند دوســتش ســهراب ســپهری )م. ١۳٠۷، کاشــان- د. ١۳۵٩، تهــران(، در دوران فعالیــت هنــریاش میــان شــعر و نقاشــی در گذر بوده اســت. او بهخاطر آثار آبســتره طبیعت بیجــان، پرتره، منظــره و اســتفاده از تکنیک ایمپاســتو شــناخته شــده اســت. او در آثارش «...علاوه بر تکههای تابخورده ایمپاستو که همانند مجسمه هستند و بر رنگ بهعنوان ماده رنگی و سطح بهعنوان سطح فیزیکی تأکید میکنند، بر حفظ یک نوع عمق وهمی اصرار ورزیده است... کشش درونی آثار او را میتوان بهعنوان تقابلی میان فضای داخل نقاشی و حضور خود ماده رنگی دید»۵. پینوشتها: ‪4 ،۳،۲ ،۱‬ : دفتری، فرشته. بازتعریف مدرنیسم در ایران مدرن؛ ۲۰۱۳. نیویورک: آسیاسوسایتی. ۵. مکاویلــی، توماس. مقدمه در منوچهر یکتایی: نقاشــیها ۱۹۵۱-۱۹۹۷ . « » کاتالــوگ نمایشــگاه. کیوریتور: دونــا اشــتاین. ۱۹۹۸. نیویــورک: گیلدهال ایستهمپتون.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.