زوم چندماهه بر سینمای ایران در کانادا

Shargh - - هنر -

شــرق:

یک مرکز فرهنگی نمایش فیلــم در کانادا در ماههای آینده میزبان حمید فرخنژاد، لیلا حاتمی و علی مصفا خواهد شد.

مرکــز فرهنگی «فونیکس» به مدیریت امیر گنجوی، در ماههای اخیر بهعنوان یکی از نهادهای ســینمایی ایران در خارج از کشــور، فیلمهای ایرانی را در کانادا پخش میکند.

هســته اصلی این مرکز دو سال پیش در تورنتو زده شده و اکنون ایــن مرکــز فرهنگی در تمامی شــهرهای اصلی کانــادا )مونترال، ونکوور، ادمونتون، کلگری، اتاوا و ونکوور( فعالیت دارد.

در ایــن مــدت چندماهه اخیــر، فیلمهای مختلفــی از ایران با حضور عوامل آنها در کانادا در این مرکز پخش شــده اســت. مانی حقیقی با )اژدها وارد میشــود و پنجاه کیلــو آلبالو(، حامد بهداد با )هفتماهگی و نیمهشــب اتفاق افتاد(، نیکی کریمی با )شیفت شب و ربودهشــده(، فاطمه معتمدآریا با )آباجان(، شهاب حسینی با )خانه پدری و آپارتمان طبقه وســط(، لوون هفتوان با )دراکولا( از جمله هنرمندانی بودند که در این برنامه حاضر شــدند و حسین معززینیا، منتقد ســینما، نیز از میهمانهای شــشماهه اخیر این مرکز بوده است.

همچنین طبق اعلام گنجوی قرار اســت ماه ژوئن )خرداد( حمید فرخنژاد میهمان این مرکز باشــد و لیلا حاتمی، علی مصفا و زری خوشکام دیگر میهمانهای ویژه این مرکز در ماه جولای و آگوســت هســتند. بیش از ۵٠ عنــوان از فیلمهای مطرح و شناختهشده ســینمای ایــران در این مرکز و در شهرهای مختلف کانــادا به نمایــش درآمده اســت. طبق گفته گنجوی؛ «هــدف اصلــی فونیکــس پخش فیلمهای تحسینشده و برجســته سینمای ایران است. برگــزاری جلســات نقد و بررســی بــا حضور عوامــل از دیگــر فعالیتهــای ایــن مرکــز اســت. ارتباط بســیار نزدیکــی بیــن این مرکز و فضای نقد ســینمایی برقرار شده اســت و در ضمن بهطور اختصاصــی در ونکــوور، برنامههای ســینمایی و نمایش فیلم به مدیریت دکتر امیرهوشنگ هاشمی، منتقد و نویسنده قدیمی سینما و عضو هیئت داوران جشــن سینمایی حافظ و مدیر شرکت پسفیک یونایتد پروداکشنز، برگزار میشود».

در تورنتــو این برنامه مــورد حمایت دانشــگاههای «تورنتو» و «یورک» است و جلســات پرسشوپاسخ معمولا با حضور استادان دانشــگاهی یا منتقدان شناختهشــده ایرانی برگزار میشود. نیکی کریمی آخرین میهمان این مرکز )و جشنواره سینه - ایران( از سطح کیفی/ فرهنگی برنامههای این مرکز در صفحه شخصیاش نوشته و از آن تعریف کرده است.

طبــق اعلام مدیر مرکــز فرهنگی «فونیکس»؛ «بــا وجود آنکه هزینه برگزاری و پخش فیلم در خارج از کشور بسیار سنگین است، از همان ابتدای پیدایش، ایــن مرکز هدف اصلی خود را حمایت از دانشــجویان اعلام کرد، قیمت نسبتا پایین بلیتهای این مرکز یکی از روشهایی بوده که مرکز فرهنگی فونیکس برای جذب مخاطبان اســتفاده کرده اســت، همچنین تا امروز مرکز فوق بدون هیچگونه کمکــی از هیــچ نهــادی و کاملا مســتقل عمل کرده و بــا گرفتن اسپانســر از بخش خصوصی ســعی کرده هزینههــای برنامههای خود را تأمین کند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.