نمایشنامهای از نغمه ثمینی در تالار انتظامی

Shargh - - هنر -

شــرق:

نمایش «وصیتنامه خانم سارا» نوشــته نغمه ثمینی و کاری از زری اماد میزبــان مخاطبان تئاتر در ســالن اســتاد انتظامــی خانــه هنرمندان میشود.

نمایــش «وصیتنامــه خانــم ســارا» با طراحی و کارگردانی زری اماد هر شب ساعت ۲٠:۳٠ در سالن اســتاد انتظامــی خانــه هنرمندان به نمایش گذاشــته میشــود. در خلاصه داســتان این نمایش آمده اســت: زنی که فکر میکند امشب آخرین شب زندگیاش است، برای لحظات آخــر زندگی خود به دنبال جایی مناسب است که با گوگو آشنا میشــود. مرضیه صدرایی، شهرام مســعودی، زری امــاد و ارســلان قاسمی بازیگرانی هستند که در این نمایش ۵٠دقیقهای به ایفای نقش میپردازند. نمایــش «وصیتنامه خانم ســارا» تا ١۲ خرداد هر شــب ســاعت ۲٠:۳٠ در تئاتر مولوی روی صحنه میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.