انقلابیون؛ دهه نخستین

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

«انقلابیون؛ دهه نخســتین» عنوان نمایشگاه و کتابی با همین عنوان چاپ نشر نظر است که در گالری پروژههای آران افتتاح و رونمایی شــده است. کتاب انقلابیون ١٠ سال متلاطم از تاریخ معاصر ایران را دربر میگیرد. بازگشت کاوه کاظمی پس از تکمیل تحصیلات در رشته عکاسی در مهرماه ١۳۵۷ با شــروع انقلاب مصادف میشود و او خود را در سیل خروشــان مردمی که خواستار سقوط رژیم شاهنشــاهی بودند، مییابد. مجموعه عکسهای انتخابشــده برای این کتاب و نمایشگاه، بخشی از آرشیو بزرگی از عکسهای ســیاه و سفید هستند که مهمترین وقایع یک دهه سخت از تاریخ کشورمان را به تصویر میکشند.

پویایی محسوس و تنشی مشــهود در این تصاویر خودنمایی میکنند. تأثیر متقابل عناصر متضاد و اضطراب و حرکت مداوم عکاس بخشــی از جاذبه عکسها هســتند. بیش از سه دهه بعد، این تصاویر همچنان قادر به برانگیختن احساسات و یادآوری حقیقت و سوگی نامناپذیر هستند.

نگاه شــخصی و شــور و شــوق هنرمند، در کنار اتفاقــات و تغییرات زیربنایی که در کشــور در این دهه مهم اتفاق میافتند، مجموعه درخور تأملی را شکل میدهند که قطعا بخشی جذاب از حافظه تصویری ایران برای سالهای متوالی خواهد بود

کاوه کاظمــی در ۲۵ مهرماه ١۳۳١ در تهران به دنیا آمد. در چهار دهه گذشــته، کاظمی بهعنوان عــکاس خبری آزاد با رســانههای بینالمللی بــزرگ جهان همکاری کرده. تصاویر او خصوصا در روزنامههای نیوزویک، نیویورکتایمز، اشــترن، اشپیگل، پاری مَچ، اکسپرس و مجلههای فیگارو و جئو منتشر شدهاند. عکس «ســرباز گریان» که در روزهای نخستین جنگ ایران و عراق گرفته شــده اســت، معروفیت جهانی پیدا کــرد و جزء آثار کلاســیک جنگ به شــمار میرود. او با سفر به کشــورهای مختلف مانند ایرلند شــمالی، لبنان، نیکاراگوئه، کوبا، یوگســلاوی، افغانستان، اندونزی، سوریه، قبرس، جمهوری آذربایجان و عراق )در زمان جنگ خلیجفارس( دامنه عکاســی خود را توســعه داده و اکنــون در زادگاهش ایران زندگی میکند و همچنان به کار و عکاســی در منطقه مشــغول اســت. پوشش خبری آغاز درگیریها در ســوریه در سال ١۳٩١، جنگ برای تصرف موصل در پاییــز ١۳٩۵ و حضور در بین شــبهنظامیان فارک کلمبیا پس از قرارداد صلح در دیماه ١۳٩۵، جزء آخرین گزارشهای برونمرزی کاظمی هست.

تصاویــر کاظمی از انقلاب و دیگر کشــورهای جهان تا بــه امروز، در سایت اینترنتی آژانس عکس گِتی قرار گرفتهاند.

نمایشگاه کاوه کاظمی تا ١٩ خرداد در پروژههای آران واقع در خیابان نوفللوشــاتو کوچه لولاگــر پلاک پنج ادامــه دارد و بازدید از آن روزهای عادی همهروزه به جز شنبهها، بین ساعات یک تا هفت امکانپذیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.