سرود «ایایران» ثبت ملی شد

Shargh - - هنر -

ســرود «ای ایــران» ســاخته روحالله خالقــی با شــعر حســین گلگلاب همزمان با روز بزرگداشت فردوسی، ثبت ملی شد. سرود «ای ایران» یکی از مهمترین ســرودهای ملی میهنی کشــورمان محســوب میشــود کــه روحالله خالقــی آن را در زمان اشــغال ایران در ســال ١۳۲۳ با اســتفاده از شــعر حسین گلگلاب در آواز دشــتی ســاخت. از آن زمــان تاکنــون، مــردم ایران این ســرود را همچون ســرود ملی ایران میســتایند و در هر کنســرتی که ســرود «ای ایران» اجرا شــود، ایرانیهای داخل ســالن به نشــانه احترام به سرزمینشان برمیخیزند. اجــرای بخش آوازی این ســرود را غلامحسین بنان بر عهده داشته که هنوز هم بهترین اجرا از این ســرود محسوب میشــود. این ســرود با شــماره ١۳٩۵ در فهرست آثار ملی کشور در سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.

از ویژگیهــای این ســرود، آن است که تکتک واژههای بهکاررفته در آن، فارسی اســت و در هیچیک از ابیــات آن، کلمهای غیرفارســی وجود ندارد. در ســالهای نخست پس از انقــلاب، «ای ایــران» برای مدت کوتاهی «ســرود ملی» ایران بود که از رادیــو و تلویزیون پخش میشــد؛ اما پس از مدتی از رسانه ملی حذف شد تا سالهای اخیر که در مناسبتها و رویدادهای تاریخی و سیاسی خوانده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.