طرحی نو از مکبث در تالار مولوی

Shargh - - هنر -

شــرق:

نمایش «روزی میبایســت میمرد» بــا طراحــی و کارگردانی سیدرضا موســوی از روز سهشنبه، ۲۶ اردیبهشت در سالن اصلی تئاتر مولوی بــه صحنه رفــت. «روزی میبایســت میمــرد» کــه طرحی نو از مکبث اســت، بــا دراماتورژی احســان زیورعالم و با بهرهگیری از شــخصیتهای اصلی نمایشنامه مکبــث، نوشــته ویلیام شکســپیر براســاس درک موســیقی و رابطه پیچیدهاش با تکنیکهــای بیانی و بدنی بازیگر برای اجرا آماده شــده است.

فریبــا طالبــی، ایرج تدیــن، تارا هجــرت، نــگار سلحشــور، فاطمه ســوهانی، نغمــه گرجیانمنــش، سالار صمدیان، فهیمه قنبری، نیکی ابراهیمشــاه، النــاز معرفتخواه و مینا طبیجــی، بازیگران این نمایش هستند. اسماعیل شفیعی بهعنوان اســتاد راهنما و صاحب جلالی در مقام آهنگســاز با این اثر همراهی کردهاند.

«روزی میبایســت میمــرد»، پــس از یکســالونیم تمریــن مــداومِ جمعــی از دانشــجویان و فارغالتحصیلان رشــتههای هنری، هر شــب ســاعت ۲٠:۳٠ و بهمدت ۵۵ دقیقه در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوي روي صحنه ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.