پنج قاره

Shargh - - حوادث -

افزایش اعتیاد در بین کارگران آمریکایی والاســتریتژورنال:

از هــر 25 کارگــر آمریکایی، آزمایــش اعتیاد یــک نفر مثبت اســت. از هر 25 کارگــر آمریکایــی، آزمایش اعتیاد یــک نفر مثبت است. این روزنامه آمریکایی در پایگاه اینترنتی خود در تحلیلی به قلم «لورن وبر» نوشــت: به گزارش مؤسسه کوئست دیاگنوســتیکس ‪Quest Diag-(‬ nostics) که یکی از بزرگترین مؤسســات آزمایش ســامت کارگران در آمریکاســت، تعــداد کارگران آمریکایــی که آزمایــش اعتیاد آنها مثبت اســت، نسبت به 12 سال گذشــته بیسابقه است. تعداد کارگرانی کــه نتیجه آزمایش مصــرف ماریجوانا در آنها مثبت اســت چهار درصــد افزایش یافته، بهعاوه، نتیجه مصرف دیگر مواد مخدر نیز مثبت اســت. این افزایش با توجه به قوانین آزادتر درباره مصرف ماریجوانا در برخی از ایالتهای آمریکا و رواج مجدد استفاده از مواد مخدری مانند کوکائین و متافتامین ایجاد شده است.

در ســال 2016، از میان ‪9 8.‬ میلیون آزمایش ادرار که مؤسســه کوئست به درخواســت کارگزاران انجام داد، نتیجــه آزمایــش 2.4 درصد از آنهــا مثبت بود درحالیکه این رقم در ســال 2015، چهار درصد بود. این بالاترین میزان از ســال 2004 اســت، در آن ســال 5.4 درصد از آزمایشها حاکی از مصرف مواد مخدر غیرقانونی بود. ماریجوانا همچنان یکی از رایجترین مواد مخدر در میان کارگران آمریکایی است و این ماده در 5.2 درصــد از آزمایشهــای ادرار همه کارگران در ســال 2016 وجود داشــت، درحالیکه این رقم در مقایسه با یک سال قبل از آن 4.2 درصد بود.

ایــن مؤسســه همچنین از افــراد دیگــری مانند رانندگان اتوبوس و خلبانان که شــغل آنها بر امنیت عمومــی تأثیر دارد، آزمایش گرفت. در این بخش نیز، در آزمایــش 78 درصد از آنها ماریجوانا تشــخیص داده شــد که نسبت به ســال پیش از آن که این رقم 71درصد بود، افزایش داشــته اســت. در ایالاتی که اســتفاده تفریحی از ماریجوانا مجاز اســت، اعتیاد افزایــش یافتــه. در ســال 2016، آزمایــش مثبت در کارگــران در ایالت کلــرادو 11 درصد و در واشــنگتن 9 درصــد افزایش یافته بــود. در این ســال، افزایش میزان آزمایــش مثبت اعتیاد در این ایالتها نســبت به افزایش مصرف مواد مخدر در سراســر این کشــور بیش از دوبرابر بوده است. در ادامه این گزارش آمده، استفاده از مواد مخدر در میان مردم آمریکا در مقایسه با قشــر کارگر بیشــتر است. بر اســاس تحلیل اخیر مؤسسات ملی سامت در آمریکا، در نظرسنجیهای دولتی سال 2015 مشخص شد، از میان آمریکاییهای 26 ساله و بالاتر، 5.6 درصد به استفاده از ماریجوانا یا حشیش در ماه قبل اذعان کردند. در میان افراد 18 تا 25 ساله نیز، این میزان 8.19 درصد بود.

تصادف خودرو با عابران پیاده در نیویورک کشته و زخمی داد

بیبیسی: یک خودرو که ظاهرا راننده آن کنترلش را از دســت داده بــود، به عابران پیــاده در میدان «تایمز» شهر نیویورک برخورد کرده و در این حادثه یک دختر جوان کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند.

پلیس فــدرال آمریکا )افبــیآی( در کنار پلیس نیویورک تحقیقات درباره این سانحه را آغاز کردهاند.

بیــل دی بازیــو، شــهردار نیویــورک، گفتــه که هیچ نشــانهای در دســت نیســت که این یک حمله «تروریستی» بوده باشــد. راننده خودرو که بازداشت شــده ، «ریچارد روخاس » نام دارد. این جوان 26 ساله ســاکن محله برانکس و شــهروند آمریکاست و گفته میشود که سابقه خدمت در نیروی دریایی کشورش را دارد. پلیــس روز پنجشــنبه اعام کــرد که راننده کنترل خودرو را از دست داده و خودروي وی مسافت قابلتوجهــی را در پیــادهرو طی کرده و مــردم را زیر گرفته اســت. یک دختر 18 ساله در این حادثه کشته شد. گفته میشود خواهر 16 ساله قربانی نیز مجروح شده است. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته اســت که راننــده خودرویش را خــاف جهت دیگر خودروها راند و با جمعیت برخورد کرد.

پلیس میگوید که ریچارد روخاس در ســالهای 2008 و 2015 بــه دلیــل رانندگــی در حال مســتی بازداشت شده بود. به گزارش بیبیسی، میدان تایمز نیویورک یکی از مکانهای توریســتی و پرازدحام این شهر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.