قاتل 6عضو یک خانواده دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان غربی گفت: با تاش کارآگاهان پلیس آگاهی، قاتل شــش نفــر از اعضای یــک خانواده در کمتر از 12 ســاعت دســتگیر شــد. ســردار ناصر اصانی گفت: مقارن ســاعت 1:26 بامداد پنجشــنبه، در پی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیســی 110 مبنــی بر تیراندازی در ســلماس، بافاصله مأموران انتظامی شهرستان به محل حادثه اعزام شــدند. وی افــزود: مأموران پس از حضور در صحنه، با جســد پنج نفر از اعضای یک خانــواده و دو مجروح که یک نــوزاد دوماهه و دختربچهای ششســاله بودنــد، مواجه و بافاصله مجروحان به وسیله اورژانس به بیمارستان سلماس منتقل شــدند. فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان غربی با بیان اینکه نوزاد دوماهه نیز به علت شــدت جراحات وارده در بیمارستان فوت شد، اظهار کرد: در تحقیقات اولیه پلیس، مشــخص شد فردی 39ساله به دلیل اختافــات خانوادگــی وارد منزل پدرزنش شــده و تمامی اعضــای خانواده را به گلوله بســته اســت. وی با اشــاره به اینکه متهم پس از ارتکاب جنایــت حین فرار با پای پیاده با راننده یک دســتگاه ســواری پژو که کنار خیابان پارک شده بود، درگیری لفظی داشــته، تصریح کرد: قاتل بــا توجه به اینکه کلید خودرو روی آن بوده، از فرصت استفاده ميکند و با آن خودرو از صحنه متواری میشــود. این مقام انتظامی ادامه داد: با توجه به حساســیت موضوع، کارآگاهــان پلیــس آگاهی در بررســی صحنه جرم ســرنخهایی به دست آورده و موفق شدند مخفیگاه قاتل را در یکی از روستاهای اطراف شهرستان خوی شناســایی و در یک عملیات ضربتی وی را دســتگیر کننــد. فرمانده انتظامی اســتان آذربایجان غربی در پایان با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیسی به جرم ارتکابی اعتراف کرد، گفت: تحقیقات از سوي پلیس درخصوص علت این جنایت ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.