مرگ 2 دختر خردسال در حادثه انفجار کپسول گاز

Shargh - - حوادث -

میزان:

سرپرســت انتظامی شهرســتان خاش از انفجار ســیلندر گاز مایع در یک منزل مسکونی و جانباختــن دو دختر خردســال خبر داد. احمد ثمرهحســینی گفت: در پی اعام مرکــز فوریتهای پلیســی 110 مبنی بر وقوع یک فقره انفجار ســیلندر گاز در یکــی از روســتاهای ســطح حــوزه بافاصله مأموران در منطقه حادثه حاضر شــدند. سرپرســت انتظامی شهرســتان خــاش افزود: در ایــن حادثه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی، سیلندر گاز منفجر شده که در این حادثه دو دختر خردســال جــان خود را از دســت دادند. فرمانده انتظامی شهرستان قصرقند از دستگیری سارق طا و زیورآلات در یک عملیات موفق پلیســی در این شهرســتان خبر داد. سرهنگ حمید نوری گفت: در پی مراجعه حضوری فردی به پلیس آگاهــی این فرماندهی که اظهار کــرد از منزل وی 21 مثقال طا به ســرقت رفته است، دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفــت. وی افزود: کارآگاهان پلیس با اشــراف اطاعاتی موفق به شناسایی این سارق حرفهای شده و پــس از اخذ مجوز قضائی در یــک اقدام ضربتی و غافلگیرانه موفق به دســتگیری وی شدند. فرمانده انتظامی شهرستان قصرقند در پایان خاطرنشان کرد: در بازجویــي بهعملآمده متهم به جرم خود اعتراف و بیان کــرد جواهرات ســرقتی را تحویل یک مالخر دادم که این مالخــر نیز به اتهام خریدوفروش اموال مسروقه دستگیر و براي ســیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.