کشف بیش از 367 کیلوگرم تریاک

Shargh - - حوادث -

پلیس:

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب تهران از کشــف بیــش از 367 کیلوگرم تریاک در شهرســتان اسامشــهر خبر داد. ســرهنگ «علی ســلیمپور» گفت: در پی دریافت اخبــار و اطاعاتی درخصــوص تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرســتان اسامشــهر، تیمی از مأموران پلیس مبــارزه با مواد مخدر بررســی موضــوع را در دســتور کار خود قرار دادند. وی افزود: با انجام اقدامات تخصصی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سرانجام محل توزیع مواد مخدر را شناســایی کردند و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتــی غافلگیرانه وارد مخفیــگاه قاچاقچیان شدند. سرهنگ سلیمپور با اشــاره به دستگیری سه متهم در این عملیــات تصریح کرد: مأموران انتظامی در بازرســی از مخفیگاه متهمان، 367کیلوو 800 گرم تریــاک را که به طرز ماهرانهای جاســازی شــده بود، کشــف کردند. این مقام انتظامی ادامه داد: متهمان در بازجوییهــای تخصصی پلیس اعتراف کردند این محموله را در یکی از استانهای شرقی کشور بارگیری کردنــد و قصــد توزیع آن را در شهرســتانهای غرب استان تهران داشــتند که با هوشیاری مأموران موفق نشــدند. رئیس پلیس مبــارزه با مــواد مخدر غرب استان تهران در پایان گفت: متهمان دستگیرشده پس از تشــکیل پرونده، براي ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.