آتشسوزی مخزن گازوئیل در ساختمان در حال تخریب

Shargh - - حوادث -

میزان:

آتشسوزی صبحگاهی مخزن گازوئیل در یــک ســاختمان در حــال تخریب بــا حضور آتشنشــانان مهار شــد. پس از اطاعرســانی این حادثه به ســامانه 125 از سوی شهروندان، بافاصله آتشنشــانان ایســتگاه 10 بــه همراه خــودرو حامل دســتگاههای تنفسی با هماهنگی ســتاد فرماندهی ســازمان آتشنشــانی تهران، صبح دیروز خود را به محله شهرآرا رساندند. محمد پناهی، رئیس ایستگاه 10 آتشنشــانی درباره این حادثه گفت: در قســمت زیرزمین یک ســاختمان دوطبقــه در حال تخریب به مســاحت تقریبی 200 مترمربع، یک مخزن هزارلیتری مملــو از گازوئیل آتش گرفت و کاما شــعلهور بود. وی ادامــه داد: نیروهــای آتشنشــانی به ســرعت پس از بررســی، محــل حادثه را ایمنســازی کردند و بــا بهکارگیری دســتگاههای تنفســی و تجهیزات خاموشکننده مشغول مهار شعلههای آتش شدند. این رئیس ایســتگاه افزود: خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از شهروندان آسیبی نرسید و آتشنشانان در کوتاهترین زمان ممکن آتشسوزی را مهار و کاما خاموش کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.