آرایشگاه زنانه در آتش سوخت

Shargh - - حوادث -

شرق: آتشسوزی آرایشگاه زنانهاي در نازیآباد، بــا حضور نیروهای آتشنشــانی مهار شــد. پس از تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر آتشسوزی در یک آرایشگاه زنانه، بافاصله آتشنشانان ایستگاه 95 بــا هماهنگــی ســتاد فرماندهی آتشنشــانی تهــران به محلــه نازیآبــاد، کوی پلیس رهســپار شدند. ولی شــکرانه، فرمانده نیروهای آتشنشانی اعزامشــده به محل حادثــه، دراینبــاره گفت: یک واحــد تجــاری 22مترمربعی بــا کاربری آرایشــگاه زنانه که در طبقه همکف یک ســاختمان مسکونی قرار داشــت، آتش گرفت و دود بســیار زیادی از این پنجرههای آن خارج میشد. وی افزود: آتشنشانان پس از ایمنســازی و قطع جریــان اصلی برق و گاز ساختمان، با اســتفاده از تجهیزات خاموشکننده و دســتگاههای تنفســی خود را به کانون آتشسوزی رســاندند و با تاش فراوان شعلههای آتش را مهار و کاما خامــوش کردند. این فرمانده آتشنشــانی ادامه داد: خوشــبختانه در ایــن حادثه به هیچ یک از شهروندان آسیبی نرســید و نیروهای آتشنشانی بــا حضــور بهموقع خود از گســترش آتشســوزی جلوگیری کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.