پلیس فداکار اعضای 2خانواده را از دل آتش بیرون کشید

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی اســتان گلســتان گفت: اعضــای دو خانــواده که در آتشســوزی در گرگان گرفتار شــده بودند، با فداکاری مأمور پلیس از مرگ نجــات پیدا کردند. ســردار علیاکبر چاویدان اظهار کــرد: گروهبــان یکم «هــادی خواجهنــژاد» که در خیابان ماقاتی گــرگان در حال انجام وظیفه بود، با جانفشانی وارد ســاختمانی که طعمه حریق شده بود، شــد و اعضــای دو خانــواده را از مرگ حتمی نجات داد. وی افزود: شعلههای این آتش که طبقه سوم و چهارم ساختمان را محاصره کرده بود، امکان هرگونــه ورود و خروج را گرفته بــود، اما این مأمور فداکار با ازجانگذشتگی زن و شوهری را که در طبقه چهارم گرفتار شده بودند، از مرگ نجات داد. سردار جاویدان افــزود: این مأمور فــداکار همچنین زنی را که در طبقه ســوم ساختمان گرفتار شعلههای آتش شده بود، از دل آتش بیرون کشید. حاضران در محل که همه با نگرانی ســعی در کمک به حادثهدیدگان داشتند، از این جانفشانی مأمور فداکار تقدیر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.