سقوط خودرو به رودخانه در گیلان 5 کشته داشت

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

رئیــس پلیس راه فرماندهــی انتظامی گیان گفت: ســقوط یک دســتگاه ســواری پراید داخل رودخانه حاشــیه جاده در محور ســنگر به کوچصفهان پنج کشته بر جای گذاشت. سرهنگ حســین محمدپور افزود: صبح پنجشنبه یک دستگاه سواری پراید که در مسیر سنگر به کوچصفهان در حال تردد بود، به علت خســتگی و خوابآلودگی راننده از مسیر منحرف شــد و به درون رودخانه حاشیه جاده ســقوط کرد. وی اظهار کرد: بر اثر این سقوط هر پنج سرنشین خودرو که دو مرد و دو زن و یک کودک بودند و هویت آنها هنوز در حال بررســی اســت، به علت خفگی در دم جان خود را از دست دادند. وی با ابراز تأســف از این حادثه تلخ از رانندگان خواست در زمان خســتگی از رانندگی بپرهیزند و در جایی توقف کرده و بعد از استراحت به حرکت در مسیر ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.