کشف اشیاي عتیقه هخامنشی

Shargh - - حوادث -

میزان:

با هوشــیاری مأموران پاســگاه انتظامی امیرآباد شهرســتان کات، باند قاچاق اشیاي عتیقه متاشــی شد. سرهنگ سیدخلیل شــفائی، فرمانده انتظامی شهرســتان کات، گفت: مأموران پاســگاه انتظامــی امیرآبــاد ایــن فرماندهی هنــگام کنترل خودروهای عبوری در محور مشــهد به کات به یک دســتگاه پژوي 405 با چهار سرنشین جوان )دو مرد و دو زن( مشــکوک شــدند. وی افزود: مأموران این فرماندهی پس از بازرســی دقیق آن 480 عدد سکه، یک عدد کتیبه، یک ســنگ بزرگ حکاکیشده )شبیه صندوقچــه(، دو مجســمه فلــزی طاییرنگ، یک عدد دوربین چشمی، هفت دســتگاه تلفن همراه و پنج گرم شــیره تریاک کشف کردند. سرهنگ شفائی تصریــح کرد: برابر اعام کارشــناس میراث فرهنگی اشیاي کشفشده متعلق به دوره هخامنشی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.