جشنوارهاي با سمینخ جنشرنواارنهبین یالملفلریهنادغازیکوک طعم انتخابات

Shargh - - هنر -

لادن موســوی،خبرنگار اعزامی «شــرق»:

جشــنواره کن چهارشــنبه، 17 می )27 اردیبهشــت( شمعهای 70ســالگیاش را فــوت کرد و امســال هم بــا تمام حرفوحدیثهایــش آغــاز شــد؛ حرفهایــی که از پوستر جشــنواره شروع شد. پوستر جشــنواره امسال عکســی از «کلودیا کاردیناله» جوان است با فتوشاپ روتوششده! این نکته در فضای مجازی کلی سروصدا راه انداخت و دلیلش تغییر ســایز اندام این بازیگر در پوســتر جشــنواره بود. در عکس اصلی، این بازیگر با اندام اصلی خود که چاق هم نیست در حال چرخش اســت، اما در پوســتر «کلودیا کاردیناله» به نظر بسیار لاغرتــر از عکــس واقعیاش بــه نظر میرســد. این حرفها امــا با اظهارنظــر خود این بازیگــر که اینک سنوســالش بالا رفتــه، رفعورجوع شــد. و اما نکته دیگر در مورد مســائل امنیتی است. بعد از حملههای چند ماه اخیر در فرانسه و کشــورهای همسایه مانند انگلیس و آلمان، مســئولان جشنواره در مورد امنیت بسیار نگران هســتند، اما این ترسها باعث نابسامانی در جشنواره نشــد. کن با همان شوروشوق همیشگی آغاز شــد. البته برخلاف هر ســال برای دسترســی به ســالنها بایــد از هفتخان رســتم رد شــد. علاوه بر کیفگشتنها و بازرسی بدنی، همه باید از دستگاههای ردیابی همچون گیت فرودگاه رد شــوند. این تدابیر اما در عملکرد جشنواره، به غیر از طولانیترشدن صفها تأثیر دیگری نداشته است.

«پدرو آلمادوار»، کارگردان مطرح اسپانیایی، پس از ششبار حضور در بخش رقابتی جشنواره فیلم کن، امسال در رأس هیئت داوران بخش اصلی این رویداد مهم ســینمایی قرار گرفتــه و پا جاي پــای بزرگانی همچون «لوکینو ویســکونتی»، «روبرتو روســلینی»، «مارتین اسکورســیزی»، «فرانســیس فــورد کاپولا»، «برنــاردو برتولوچی»، «ســیدنی پولاک»، «اســتیون اســپیلبرگ» و «دیوید لینچ» گذاشــته است. افتتاحیه جشنواره امسال برای ما ایرانیان با هر سال فرق ویژهای داشــت. این فرق هم به دلیل حضور اصغر فرهادی در مراسم افتتاحیه بود. فرهادی که همراه «لیلی رز دپ»، فرزند دختر هنرپیشــه معروف هالیوود «جانی دپ» و «ونســا پرادی»، خواننده و بازیگر فرانســوی، روی صحنه آمده بود، به حاضران و سینمادوســتان خوشــامد گفت. فرهادی به زبان انگلیسی گفت: «به هفتادمین جشــنواره فیلم کن خــوش آمدید؛ جایی کــه فرهنگها با احتــرام متقابل با یکدیگــر به زبان ســینما گفتوگو میکنند. برای شــما 12 روز سرشار از شوروشــوق گفتوگو و لحظــات بهیادماندنی آرزو میکنــم؛ 12 روز برای کشــف فیلمهایی که شــما را به فکر درباره شــرایط انســانی امروز وامــیدارد. به هفتادمین جشــنواره فیلم کن خوش آمدید». ســال گذشــته فیلم «فروشــنده» ســاخته اصغر فرهادی توانســت دو جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد )شهاب حسینی( را از این جشنواره معتبر کسب کند. ناگفته پیداست که بازگشایی کن با فرهادی برای مــا ایرانیان دوباره افتخاری در عرصه جهانی اســت. سپس جشــنواره درآرامش با نمایش دو فیلم رسما آغاز به کار کرد. فیلم افتتاحیه با نام «اشباح اسماعیل» ‪d’Ismail Les fantômes‬ فیلمــی فرانســوی بــه کارگردانــی «أرنو دپلشــین» بــود که از همــان ابتدا خبرنــگاران و منتقــدان را ناامید کرد. داســتان فیلم درباره فیلمســازی است که با بازگشــت ناگهانی زن گمشــده خود، زندگیاش دگرگون میشود. این فیلم که بازیگران بزرگ فرانســوی همچــون متیو املریک (‪Mathieu Amalric‬ ،) مـــاریـــــون کـــوتـــیــــار ‪Marion (Cotillard)‬ و شــارلـــــوت گـــنــزبــــور ‪Charlotte Gainsbourg(‬ ) را دور هــم جمــع کرده بود، قطعهقطعه و ازهمگســیخته به نظر میرســید، هرچنــد نیمه اول فیلم روان پیــش رفت، اما از نیمه دوم بهبعد بین فیلم کارگردان )همان اســماعیل( و داستان برادرش )که نمیدانیم آیا واقعا وجود داشته یا در تصور کارگردان است( و زندگی شخصی خودش و زنش و دیگر چیزها قطعهقطعه شــده و تماشــاگر سرگردان میشــود و نمیداند کدام داستان را دنبال کنــد. ژانر فیلم هم از درام بــه کمدی و حتی تخیلی تغییر پیدا میکند و همینها تماشــاگر را در میانه راه جا میگذارد.

امــا فیلــم اول بخــش مســابقه از ســوی فیلمســاز صاحبنــام کــن، آنــدری زویاگینتســو ‪Andrey Zvyagintsev(‬ ،) کارگردانی شده بود. داستان فیلم در مورد زندگی زن و شــوهری است که در حال طلاق و هرکدام به فکر آینده شــخصی خود هســتند. ایــن دو در فروریختگــی زندگیشــان، پســر نوجوان خود را فراموش میکنند و تنها ناپدیدشــدن پسرشان فکــر و نظر آنها را به او دوبــاره معطوف میکند. این فیلمســاز توانای روســی، اینبار نیز با فیلم درخشان خود، نامش را بهعنوان یکی از شــانسهای دریافت یکی از جوایز اصلی جشــنواره ســر زبانها انداخت و با اســتقبال خبرنگاران و منتقدان روبهرو شــد. نکته قابلتوجه فیلم، جنبههای بصری از جمله نورپردازی و فضاســازی خلاقانه آن اســت که از سوی میکائیل کریشــمن ‪Mikhaïl Krichman(‬ ) فیلمبرداری شــده و داســتان غمگین فیلم را به بهترین شکل به تصویر کشــیده است. در روز دوم جشــنواره برای نخستینبار در ساعت 8:30 صبح شاهد صف طولانی برای دیدن فیلم بودیم. نمیدانم فیلم تد هینز ‪Todd Haynes(‬ ) بــا نــام واندرزتــراک Wonderstruck() باعثوبانی ازدحام اولصبحی شــده بود یا تدابیر بهشدت امنیتی قبل از ورود به ســالن! داســتان فیلم در مورد دو بچه اســت که هردو به طور مخفیانه در آرزوی این هســتند که زندگیشــان متفاوت باشد. بن Ben() در رؤیای دیدار با پدری اســت که هیچگاه ندیده. درحالیکه رز به دلیل ناشنواییاش تنها و ایزوله است و با شدت تمام عکسها و زندگی بازیگر مشهور جولین مور ‪Julienne Moore(‬ ) را دنبــال میکند. هنگامــی که بن در وســایل مادرش نشــانهای از وجود پدرش پیدا میکند و رز میفهمد که بازیگر موردعلاقهاش بــهزودی روی صحنه میرود، هر دو به دنبال آرزوهایشــان به نیویورک میروند. این فیلم از نظر نور و تصویر زیبا و خلاقانه بود. دو داســتان فیلم کــه یکــی در 1٩27 و دیگری در 1٩77 اتفــاق میافتد. پابهپا؛ یکی با تصاویر سیاه و سفید و دیگری رنگی پیش میروند. بااینحال فیلم به شدت طولانی بود.

فیلــم افتتاحیه بخش «نوعی نگاه» بــا نام «باربارا» به کارگردانی بازیگر و کارگردان معروف فرانســوی ماتیو املریک ‪Mathieu Amalric(‬ ) درباره بازیگری اســت که میخواهــد نقش باربارا، خواننده معروف فرانســوی را بازی کند و بــا صدا و نقش خود در حــال کلنجاررفتن اســت. کارگردان فیلم هم همینطــور. باربارا اما کمکم انگار هر دوی اینها را در خود میبلعد. این بار هم ماتیو املریک که خودش در فیلم نقش کارگردان فیلم را هم بازی میکند، خواسته با نگاهی شاعرانه و از طریق میزآن ابیــم ‪mise en abyme(‬ ) که به معنی نمایش تصویر در تصویر است، سراغ زندگی ابرخواننده فرانسوی «باربارا» برود و عشق و علاقه خود را به این خواننده صدا مخملی دهه 70 و 80 فرانسه نشان دهد. اما روز گذشته جمعه، روز ســینمای ایران بود. فیلم «لِرد» به کارگردانی محمد رسولاف در بخش «نوعی نگاه» و فیلم «آنها» They() به کارگردانی «آناهیتا قزوینزاده » به نمایش در آمدند که گزارش مفصل آن در روزهای آتی به چاپ خواهد رسید.

درحاشیهکن:

ســینماگران ایرانی حاضر در کــن، همزمان با مردم ایران روز گذشــته – 2٩ اردیبهشت - پای صندوقهای رأی رفتنــد و در انتخابات ریاســتجمهوری شــرکت کردنــد. اصغر فرهــادی، فاطمــه معتمدآریــا، کمال تبریزي، غلامرضا موســوی، مهدی کرمپور، ســیفالله صمدیان، امیر اســفندیاري، پریســا بخــتآور، محمد حمیدی مقدم، حســن نجاریان، محمد رضا عباســیان، مجید جوزانــی و محمد اطبایی از جمله ســینماگران ایرانی رأيدهنده بودند.

نایبرئیس و برنامهریز جشنواره بینالمللی فیلم «بوســان» در جریان برگزاری جشــنواره در فرانسه درگذشت. «کیم جی سوک» درحالیکه برای حضور در جشــنواره کن 2017 به فرانسه سفر کرده بود در 57 ســالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. «کیم جی ســوک» یکی از بنیانگذاران جشــنواره فیلم بوسان در ســال 1٩٩6 بود و او چندی پیــش بهعنوان یکی از میهمانان خارجی سیوپنجمین جشنواره جهانی فجر به ایران سفر کرده بود.

قرار اســت در روزهای آینده مراســم یابــود «علی معلم» در جشنواره کن برپا شود. امید معلم، فرزند علی معلم با حضور در این جشــنواره، عهدهدار این مراســم خواهد بود.

میری رگو، وزیر فرهنگ و ورزش رژیم صهیونیســتی با پوشــیدن لباســی که منقش به تصویر بخش قدیمی شــهر قدس بود، حواشی ایجاد کرد. این اقدام موجی از خشم را در بین کاربران عرب شبکههای اجتماعی به راه انداخت.

گفتنی است، هفتادمین جشنواره بینالمللی فیلم کن از 28 اردیبهشت تا هفتم خرداد )17 تا 28 می( در شهر ساحلی «کن» درحال برگزاری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.