معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه «سایه»

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

آیین پایانــی و معرفــی برگزیدگان یازدهمین جشــنواره فیلم کوتاه «ســایه» و دومین «جشنواره ملی فیلمنامهنویسی» عصر چهارشنبه 27 اردیبهشــت در مراســمی بــا حضــور دکتــر جواد صادقی، قائممقام ریاســت دانشــگاه سوره، ســیدصادق موســوی، مدیرعامل انجمن سینمای جوانــان ایــران و محمــد آفریده، نماینــده هیئت داوران، در ســالن اجتماعات دانشگاه سوره برگزار شد.

مصطفی شیری، دبیر یازدهمین جشنواره فیلم سایه، اجرای آیین اختتامیه را نیز بر عهده داشت و از ابتدای مراسم که با تأخیر آغاز شده بود، بنا را بر این گذاشــت که مراسم با ریتم و سرعت بالا برگزار شــود. بعد از ایراد ســخنرانی کوتاه دکتر صادقی قائممقــام دانشــگاه ســوره، موســوی مدیرعامل انجمن ســینمای جوانــان ایران و محمــد آفریده نماینده هیئــت داوران یازدهمین جشــنواره فیلم سایه، برگزیدگان جشــنواره معرفی شدند. اعضای هیئت داوران این دوره جشــنواره متشکل از هومن بهمنش، کامبوزیا پرتوی، هایــده صفییاری، طناز طباطبایی و محمد آفریده بودند.

برگزیدگان این جشنواره بدین شرح هستند:

بهتریــن کارگردانــی فیلــم داســتانی / فارغالتحصیلان: حواس / نهال دشــتی لوح تقدیر بهتریــن کارگردانــی داســتانی فارغالتحصیــلان -تندیــس و دیپلــم بهتریــن کارگردانی داســتانی فارغالتحصیلان - اول پاییز / عادل تبریزی

بهترین فیلم داستانی / فارغالتحصیلان: تندیس و دیپلم بهترین فیلم داســتانی فارغالتحصیلان - تناوب / علی خوشدونی فراهانی

بهترین فیلم انیمیشن: لوح تقدیر بهترین فیلم انیمیشن - در تیررس / مرضیه خیرخواه - تندیس و دیپلــم بهترین فیلم انیمیشــن - لحظات کاغذی / سحر طرزی

بهترین تحقیق و پژوهش فیلم مستند: تندیس و دیپلم بهترین تحقیق و پژوهش فیلم مســتند – چراغی که روشن شد / بابک بهداد

بهترین فیلم مســتند: تندیــس و دیپلم افتخار بهترین فیلم مســتند - پدر، مــادر، علی، رضا و من / هانیه یوسفیان

بهتریــن صدای فیلم: تندیــس و دیپلم افتخار بهتریــن صــدای فیلــم - نســبت خونی / رشــید دانشمند – زهره علی اکبری

بهترین تدوین فیلم: لــوح تقدیر بهترین تدوین فیلم - دریچه / آبتینشُــمیلی - لوح تقدیر بهترین تدوین فیلم - سهم من از زیبایی / شیرین برقنورد، نیما عباســپور - تندیــس و دیپلم افتخــار بهترین تدوین فیلم - روی بام / روحالله انصاری

بهتریــن فیلمبــرداری: لــوح تقدیــر بهتریــن فیلمبرداری - نسبت خونی / امیر موسوی -تندیس و دیپلــم افتخــار بهتریــن فیلمبــرداری - ســینما، نمایشگاه مجهول و داستان ما / آیین ایرانی

بهترین بازیگر زن: لوح تقدیر بهترین بازیگر زن – هستی فرهی برای فیلم روی بام

بهترین بازیگر مرد: لوح تقدیر بهترین بازیگر مرد - نسبت خونی / فرید ســجادی حسینی- تندیس و دیپلم افتخــار بهترین بازیگر مــرد - والها / مجید نوروزی

بهتریــن فیلمنامه: لوح تقدیــر بهترین فیلمنامه – هنوز نــه / آرین وزیر دفتری، شــادی کرم رودی - تندیــس و دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه - نســبت خونی / حسین امیری دوماری، محمد داودی، پدرام پورامیری

بهترین کارگردانی فیلم داســتانی / دانشجویان: تندیــس و دیپلم افتخــار بهتریــن کارگردانی فیلم داستانی دانشجویان - روی بام / امیرحسین کتبزاده

بهترین فیلم داســتانی / دانشجویان: لوح تقدیر بهترین فیلم داستانی دانشجویان - سینما، نمایشگاه مجهــول و داســتان ما / حمید یوســفی -تندیس و دیپلــم افتخار بهترین فیلم داســتانی دانشــجویان - نســبت خونی / حســین امیــری دومــاری، پدرام پورامیری

برگزیدگان بخش فیلمنامه:

شــاهوردی، دبیر بخش فیلمنامه، ضمن معرفی هیئت داوران مســابقه فیلمنامه متشکل از فریدون فرهودی، محمدرضا گوهری و هادی مقدمدوســت، برندگان این بخش را بدین شــرح اعلام کرد: تندیس و لوح تقدیر اول بهترین فیلمنامه اقتباســی به فرزاد احمدی برای فیلمنامه ویژهنامه شب/ تندیس و لوح تقدیر دوم بهترین فیلمنامه اقتباســی به امیر روئینی برای فیلمنامه کســی به ســرهنگ نامه نمینویسد/ تندیس و لوح تقدیر سوم بهترین فیلمنامه اقتباسی به احسان شــادمانی برای فیلمنامه خاکسترنشین/ تندیــس و لوح تقدیر اول بهترین فیلمنامه اصلی به محمد شهابی برای فیلمنامه حنوط/ تندیس و لوح تقدیــر دوم بهترین فیلمنامه اصلــی به محمدرضا نعمتی برای فیلمنامــه زامبی/ تندیس و لوح تقدیر سوم بهترین فیلمنامه اصلی به سالم صلواتی برای فیلمنامه ملاقات حضوری.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.