ناظری: کاش شرایط برگزاری کنسرت در مشهد فراهم شود

Shargh - - هنر -

نسیم قاضیزاده:

2٥ اردیبهشــت روز پاسداشت زبان پارســی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در تالار اجتماعات دانشــکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد با حضور معاون رئیسجمهور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، استاندار و مدیرکل ارشاد استان خراسان و میهمانان و سفرای بیش از 15 کشور جهان برگزار شــد. در ابتدای این مراسم پس از تلاوت قرآن از ســوی یک قاری برجسته و پخش سرود ملی همچنین صلوات خاصه امام رضا )ع(، سعید سرابی، مدیرکل ارشــاد، ســخنانی را در باب شــأن و منزلت فردوســی و اختصاص روزی ویژه زبان فارســی ایراد کرد، ســپس نقال معروف «محسن کریمی»، داستان رســتم و سهراب را نقل کرد. با ورود شهرام ناظری به سالن بزرگداشت که پیوسته علاقه ویژهای به فردوسی و اشــعارش دارد، حضار به احترام برخاســتند و او را تشویق کردند.

«علیرضا رشــیدیان»، اســتاندار خراســانرضوی، ســخنران بعدی بود که درباره توس، مهد فردوسی و همچنین ســبک و سلوک ویژه فردوسی صحبت کرد. او در بخشــی از حرفهایش گفت: «تلاش فردوسی برای نمایش همت و حماسه با توجه ویژه به هویت ایران در ابیات شاهنامه متجلی است. همچنین توجه او به ارزشهای اخلاقی و مبارزه با ظلم بارز است».

حضــور گســترده دانشــجویان زبان فارســی از کشــورهای مختلف در این مراســم شــایان ذکر بود. در کنــار آن اجرای زنده اپرای رســتم و اســفندیار با آهنگســازی انواری، یکی از بهتریــن بخشهای این برنامــه بود که باعث تشــویقهای طولانی مخاطبان شــد. در ادامه این مراســم، ابــوذر ابراهیمیترکمان، رئیس سازمان ارتباطات اسلامی، درباره شأن و منزلت فردوسی صحبت کرد.

همچنیــن در ایــن مراســم نشــان فرهنگــی - هنری فردوســی بــه هفت نفر از فردوسیشناســان، شــاهنامهپژوهان و آفریننــدگان آثــار مانــدگار زبان فردوسی با حضور مسئولان و میهمانان خارجی اعطا شــد. دکتر علی رواقی، محقق برجسته زبان فارسی و شاهنامه، دکتر حســن انوری، چهره ماندگار ادبیات و اســتاد زبان و ادبیات فارسی، دکتر عبدالغفور آرزو، استاد برجســته ادبیات دری از کشور افغانستان، دکتر نعمــت یلدریم، اســتاد و رئیس گروه زبان فارســی دانشــگاه آتاتورک ارزروم، دکتر علیاشــرف صادقی، عضو پیوســته زبان و ادب فارسی و چهره ماندگار در حوزه ادبیات، دکتر علیم اشرفخان، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی و استاد شهرام ناظری، استاد برجســته موسیقی و شوالیه موسیقی ایران این افراد بودند.

پیــش از پایان این مراســم، شــهرام ناظری پس از دریافت نشــان فرهنگی - هنری فردوســی گفت: فردوســی را همه مردم دنیا میشناســند و از جایگاه بســیار رفیعی در بین ملل مختلــف جهان برخوردار است. مقام فردوســی ورای هر مرز جغرافیایی است و باید بیش از این تلاش شــود تا با چنین برنامههایی فردوسی بیش از گذشته به جهانیان معرفی شود.

ناظــری ادامه داد: من از 30 ســال پیش کار روی شــاهنامه را شروع کردم. متأســفانه در آن زمان فضا برای اجرای کنسرت با اشعار فاخر فردوسی در داخل کشور فراهم نبود و ما مصمم شدیم که به اجرای آن در کشورهای مختلف دنیا بپردازیم. این اجراها آنقدر تکرار شد که دوستان داخل کشور نیز مجاب شدند به اجرای چنین کارهایی مجوز بدهند.

ناظری گفت: من در بســیاری از کشورهای دنیا و نیز تمام استانهای کشور، بهجز در مشهد، برنامههای متنوعی را با اســتفاده از ســرودههای فردوسی بزرگ اجرا کردهام. اگر دوگانگیهــای موجود در این زمینه حل شــود و آشــتی ملی درخصوص موســیقی به وجود بیاید، قطعا میتوانیم از رشد فرهنگی بیشتری بهرهمند شویم. بســیاری از اقوام در طول تاریخ زبان و گویش خود را از دســت دادهاند، ولی ما ایرانیان، با همت و تلاشــی که حکیم فردوسی در شاهنامه خود به خرج داد، همچنان به زبان فارسی صحبت میکنیم و فرهنگ و بســیاری از آیینهای ملــی خود را حفظ کردهایم. شهرام ناظری در پایان صحبتهایش گفت: امیدوارم زمینه لازم برای اجرای کنســرت موســیقی شاهنامه در زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی، فراهم شود. عصر همین روز هم مراسم بزرگداشت فردوسی در محل آرامگاه این شــاعر بــزرگ ادامه پیدا کرد. در این مراسم علیرضا رشیدیان، استاندار خراسانرضوی، فردوسی را مایه مباهات خراسانیان و ایرانیان دانست و در ســخنانی گفت: «فردوسی خود یک حماسه بود و با خلق حماســه عظیم خود، توفیــق آن را یافت تا دو فرهنــگ غنی ایران و اســلام را به بهترین شــکل ممکــن درهم آمیزد. در نهایت تدویــن تاریخ ایران از گذشــتههای دور تا عصر ساســانیان، کار ادبی بزرگی بود که منجر به نجات زبان فارسی از ورطه فراموشی و انهدام شد». مراســم بزرگداشت فردوسی در محل آرامگاه این شــاعر بــزرگ همراه با مراســم نقالی و شــاهنامهخوانی در خیل عظیم هواداران این شــاعر بزرگ در شهر توس برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.