خردبودن اراضی کشت و گروههای خانوادگی

Shargh - - اقتصاد -

بیشــتر این مزارع در آسیا با 388 میلیون مزرعه، 44 میلیون مزرعه در اروپا و فدراســیون روســیه، 33 میلیون مزرعه در آفریقا و پنج میلیون در آمریکاست. انــدازه مزارع کوچکمقیاس در آســیا و آفریقا در 50 ســال گذشــته حدود 25 تا 40 درصــد کاهش یافته یعنی مزارع کوچکتر شــده اســت. فائو برآورد کرده است که این مزارع کوچک عمده تولید و عرضه مواد غذایی را در جهــان بر عهده دارنــد. بهعبارتی دیگر مزارع کوچک نقش اساســی در تولید مــواد غذایی جهان داشــته و حدود 70 درصد مواد غذایی جهان را کشــت میکنند. بنابراین از جنبه تولید و تأمین مواد غذایی جامعــه توجه به کشــاورزان کوچکمقیاس نهتنهــا ضــروری بلکه حیاتــی اســت. 2( از طرف دیگر عــدم توجه به مزاع کوچکمقیــاس و ارتقای بهرهوری و سبد درآمدی آنان، این بخش از جمعیت هر کشوری را در بدترین شــرایط اقتصادی با کمترین درآمد و بسیار آســیبپذیر قرار داده و رفاه اقتصادی آنــان به حداقل میرســد. این گروه بــه دلیل درآمد پایین امکان پسانداز و سرمایهگذاری نداشته و حتی امکان دریافت وام را هم ندارند و هر روز تولید، درآمد و زندگیشــان در معرض خطر بیشــتر قرار میگیرد. براساس مطالعه فائو با عنوان خصوصیات اقتصادی کشاورزان خردهپا که در سال 2015 منتشر شده، آمده اســت که در بســیاری از کشــورها بیش از 40 درصد کشاورزان خردهپا فقیر هســتند. به عبارتی کشاورزان کوچک یا خردهپا هــم تولیدکننده اصلی مواد غذایی برای جمعیت جهــان بوده و هم در فقر زندگی کرده و دسترســی آنان به نهادهها و تکنولوژی و اعتبارات برای افزایش بهرهوری تولید کم است. همه این نتایج این نکته را گوشــزد میکند که لازم اســت به مزارع کوچک توجه شــود. مــزارع کوچکمقیــاس دارای ویژگیها و خصوصیات مختلفی اســت که مهمترین آنهــا عبارتانــد از: تولید کم به دلیــل کوچکبودن مقیاس و در نتیجه پایینبودن درآمد کشــاورز، توجه کمتر به تولید بازارمحور، آسیبپذیری بیشتر در مقابل مخاطرات و در زنجیره عرضه، عموما اعضای خانواده بهعنوان نیروی کار هســتند، عمومــا بهعنوان بخش غیررســمی اقتصاد مطرح میشــوند )به دلیل نبود حمایتهای اجتماعی مثل بیمه و بازنشستگی و تأمین اجتماعی( و مقیاس اقتصادی ندارند. در هر کشوری براساس شــناخت دقیق و عمیق علمی و کارشناسی از وضعیــت موجــود مزارع کوچکمقیــاس از همه ابعاد فنی، اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و احصاي چالشهای موجــود درصدد برنامهریــزی در جهت کاهش مشکلات بهصورت سیستمی در قالب زنجیره عرضه هر محصول اســت. نوع رویکرد نه به صورت جزیرهای و تکبعدی بلکه تمامی چالشها در درون زنجیره عرضه شناسایی و برای برونرفت از مشکلات، راهکارهای مناســب تدوین و اجرا میشــود. در این فرایند واکاوی مشــکلات و ارائه راهکار با مشــارکت همــه بازیگــران زنجیره عرضــه اســت. بهکارگیری سازوکارهای تشــویقی برای ساماندهی و شکلگیری گروههای کشاورزی خانوادگی، سرمایهگذاری در امور زیربنایــی برای آنان، تطبیــق تکنولوژیهای جهان با شرایط کشــور در ابعاد مزارع کوچک )بومیسازی(؛ بازاریابی و برندسازی از جمله راهکارهای تجربهشده در جهان برای توسعه مزارع کوچک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.