آغاز تعیین تکلیف سپردههای سپردهگذاران مؤسسه فرشتگان

Shargh - - اقتصاد -

در ادامه برنامه تعیین تکلیف سپرده سپردهگذاران محترم تعاونی اعتبار منحله «فرشــتگان»، به اطلاع میرساند مرحله دوم از تاریخ 9 خرداد آغاز میشود. به گــزارش روابط عمومی بانک مرکــزی، در مرحله دوم، سپرده ســپردهگذاران تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ 200 میلیون ریال از ســوی مؤسســه اعتباری کاسپین تعیینتکلیف میشود. سپردهگذاران میتوانند مبلغ قابل دریافت را نزد مؤسســه اعتباری کاســپین سپردهگذاری کرده و در صورت تمایلنداشتن، نسبت به دریافت آن اقدام کنند. تعیین تکلیف سپردههای تا مبلغ 200 میلیون ریال براساس برنامه زمانبندیای که در پایگاه اطلاعرسانی مؤسسه اعتباری کاسپین به اطلاع عموم خواهد رسید، اجرائی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.