نقشه روسی برای آمریکا

Shargh - - روزنامه -

سحر طلوعي:

رفتوآمدهای اخیر روسها در کاخ ســفید، صمیمانهترشدن ارتباط روسیه و آمریکا، دیدارهای بیســروصدای اطرافیان ترامپ و پوتین، سروصدای اروپاییها، شهروندان آمریکایی و البته حامیان دموکراسی را درآورده اســت. پیش از بروز این تغییرات، بریتانیا متحد رســمی و ســنتی آمریکا به شــمار میرفت و مدام عکسهای رئیسجمهور آمریکا و نخســتوزیر بریتانیا دستبهدست میشد. اما حالا اینطور به نظر میرسد که پوتین و روســیه جــای بریتانیا را برای آمریکا پر کردهاند. مخالفان و منتقــدان این ارتباط معتقدند روسها برای نفوذ در نظام دموکراســی آمریکایی نقشــه کشــیدهاند. نمونهاش مجله معتبر نیوزویک است که رسما ادعا کرده هدف روسها منهدمکردن نظام دموکراســی آمریکاست. آنها از تشکیل کمپینهای نزدیک به پوتین خبر دادهاند که به شــکلهای مختلف سعی میکند به مراکز قدرت در آمریکا نزدیک شود و آنها را متأثر کند. مخالفان از نزدیکشــدن روابط پوتین و ترامپ میترســند و آن را در جهت تخریب نظام دموکراسی در آمریکا ارزیابی میکنند. رسانههای آمریکایی از روسیشدن فضای خبری در آمریکا هراس دارند. آنها ترجیح میدهند آزادانه اخبار را در دسترس عموم بگذارند. آنها شیوه فعالیت رسانههای روسی را نمیپسندند؛ رسانههایی که عموما در خدمت دولت هستند و اجازه ندارند به صورت مستقل خبررسانی کنند. عکس: نیوزویک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.