مشاور ویژه برای بررسی پرونده روسیه تعیین شد

Shargh - - روزنامه -

بــا برکناری رئیس افبیآی با دســتور ترامپ، پرونده بررســی دخالت روســیه در انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا بسته نشد. دپارتمان قضائی آمریکا به اســتناد تیتر یک روزنامه یواسایتودی پیگیر این موضوع اســت و بهتازگی مشــاوری ویژه برای بررســی این موضوع و در مجموع ارتباط با روســیه پیشــنهاد کرده اســت. یواسای تودی عکســی از آقای رابرت مولر را در صفحه یک خود منتشــر کرده و نوشته رئیس ســابق افبیآی از ســوی دپارتمان قضائــی آمریکا، مشــاور ویژه در بررســی پرونده ارتباط با روســیه خواهد بود. او در دوره بوش و اوباما ریاســت افبیآی را بر عهده داشــته و در آگوســت ۲۰۱۳ از این ســمت کنار رفته اســت. این روزنامه در بخشــی از گزارش به رابطــه جیمز کومی، رئیس برکنار شــده افبیآی و ترامپ پیش و پس از انتخابات ریاستجمهوری پرداخته و نوشته با اینکه هفته گذشته ترامپ، کامی را از کار برکنار کرده اســت، اما عکسها و برخی گفتهها نشان میدهد رابطه این دو بعد از حضور ترامپ در کاخ ریاستجمهوری گرمتر از قبل شده بود. یواسایتودی در گزارشــی دیگر در صفحه یک مدعی شــده ترامپ در دیدار با لاوروف در کاخ ســفید از شیوه جدید بمبگذاری داعشیها پرده برداشته اســت. به گزارش یواسایتودی، مراکز امنیتی آمریکا به ترامپ گفتهاند باتریهای برخی لپتاپها وسیلهای برای مقاصد تروریستی و عملیات انتحاری نیروهای داعشی است. این گزارش با شــرح جزئیات ادعا میکند داعشــیها آموختهاند چگونه مواد منفجره را به صــورت پنهانی در باتری لپتاپها استفاده و با خود در هواپیماها حمل کنند.

نکته: گزارش یواسایتودی درباره بمبهای جدید داعش خواندنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.