ما به محافظهکاری حقیقی برمیگردیم

Shargh - - روزنامه -

تــا روزی که انتخابات زودهنگام سراســری بریتانیا برگزار شــود، تجمعات تبلیغاتی ســران احزاب ادامه دارد؛ از جمله ســخنرانی خانم می در جمع هــواداران حزب محافظــهکار بریتانیا. تیتر یک روزنامــه گاردین از تلاش خانم نخســتوزیر برای عبــور از میراث کامــرون خبر میدهد. در گزارش این روزنامــه میخوانیم ترزا می در جمــع هواداران خود در هالیفاکس، قول داده بعد از پیروزی به سمت محافظهکاری حقیقی حرکت و درواقع میراث جیمز کامرون را فرامــوش کند. منظور خانم می از میراث کامرون، دخالت دولت در برخی امور اقتصادی و مســائل درمانی است. او گفته ما باید از برگزیت بهعنوان یک شــانس برای تغییر شــکل کشورمان استفاده کنیم. ما بایــد بدانیم که در بازار آزاد محدودیتها محلی از اعراب ندارند. ما نباید به محدودیتها فکر کنیم. ما فقط با خودمحوری و انحصارطلبی مخالفیم. در عکس یک روزنامه گاردین خانم چلسی منینگ را میبینیم. او جدیدترین عکسش را در اینستاگرامش منتشر کرده و گفته: خب حالا من اینجا هســتم. خانم منینگ ســال ۲۰۱۳ به دلیل افشای برخی اسناد محرمانه ارتش و عرصه سیاسی آمریکا محکوم شد و به حبس رفت. او چند روز پیش با پایان دوران حبس آزاد شــد. نام خانم منینگ همواره در کنار مســائل مربوط به ویکیلیکس مطرح شــده است. این روزنامه در گزارشــی دیگر از شکســت یکی از مراکز ترک الکل و مواد مخدر بریتانیا در منچســتر خبر داده است. حسابرسی مالی این مرکز نشان میدهد دخلوخرج با هم نمیخواند.

نکته: حواشی مربوط به انتخابات زودهنگام مهمترین موضوع صفحه یک گاردین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.