ترامپ به تعیین مشاور اعتراض کرد

Shargh - - روزنامه -

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربســتان، در کنفرانس خبری مربوط به ســفر ترامپ به عربستان گفته ما دنبال بازکردن صفحه جدیدی از ارتباط میان جهان اسلام و آمریکا و بهطور کلی غرب هستیم. این مســئله، موضوع تیتر و عکس یک روزنامه الشرقالاوسط عربستان است. عکســی از جبیر در کنفرانس خبری و در حال پاسخگویی به خبرنگاران دیده میشــود. رئیسجمهور آمریکا در نخســتین سفر خارجی خود راهی عربســتان میشود. همین مسئله سعودیها را به تکاپو انداخته است. آنها به دنبال افزایش مشارکت میان جهان اسلام و کشورهای حاشیه خلیجفارس با غرب و در رأس آن، آمریکا هستند. جبیر گفته تأمین امنیت منطقه یکی از محورهای گفتوگو با ترامپ خواهد بود. الشرقالاوســط در خبــری دیگر ادعا میکند جنگندههای آمریکایی برخی مواضع نظامی متعلق به اســد را در سوریه هدف گرفته و منهدم کرده است. این تجهیزات در محدوده ســوریه، عراق و اردن مستقر بوده اســت. این روزنامه سعودی در گزارشــی دیگر به ماجرای ارتباط آمریکا و روســیه اشاره کرده و از اعتراض ترامپ به تعیین مشــاور ویژه در امور مربوط به روســیه خبر داده اســت. ترامپ نسبت به این اقدام موضع گرفته است. ترامپ مدعی است روسها نقشی در تعیین نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا نداشتهاند.

نکته: خبرهای متنوعی از سراسر جهان در صفحه یک الشرقالاوسط منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.