خروج ساکنان موصل شدت میگیرد

Shargh - - روزنامه -

روزنامه اماراتی نشنالنیوز با خبری درباره اوجگرفتن مهاجرت در موصل آغاز میشــود. نشــنالنیوز از قول نمایندگان سازمان ملل ادعا میکند با شدیدترشدن محاصره موصل، خروج اهالی ایــن شــهر در مناطق مختلف شــدت میگیــرد. پیشبینی این نمایندگان از موقعیت اهالی موصل این اســت که در هفتههای آینده بیش از ۲۰۰ هزار نفر از ســاکنان موصل خانههایشــان را ترک کنند و در مناطق مختلف کشــور و در مرزها با عنوان آواره سرگردان شوند. نشــنالنیوز در عکس یک شیخمحمد بنرشید، معاون رئیس دولت امارات را به تصویر کشــیده است که جایزه امید عربی را بــه خانم نوال صوفی تقدیم میکند. نوال صوفی شــهروندی اماراتی اســت که بــه آوارگان عربــی در مدیترانه کمک میکند. نشــنالنیوز بخش بزرگــی از صفحه یک خود را به خبر ســفر ترامپ به ریاض اختصاص داده است. نشنالنیوز نوشته عربستان برای این ســفر تاریخی آماده میشود. ترامپ، رئیسجمهــور آمریکا، امــروز راهی ریاض، پایتخت عربســتان، میشود. این سفر نخستین سفر رئیسجمهور آمریکا از زمان حضور در کاخ ریاستجمهوری است. نشنالنیوز نوشته عربستان در پی ایجاد روابط صمیمانهتر میان خاستگاه جهان اسلام و آمریکاست.

نکته: بعد از مدتها خبرهای عراق و موصل در تیتر یک نشنالنیوز بازتاب دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.