آمریکا؛ حقیقتی تلخ درباره دندان

Shargh - - روزنامه -

خدمات دندانپزشــکی در آمریکا گران اســت و هزینههای آن سر به فلک میکشد. همه شهروندان آمریکایــی نمیتوانند از پس ایــن هزینهها بربیایند. با این حســاب میتوان گفت آنهایــی که دندانهای ســالمی دارند و توانستهاند از خدمات دندانپزشکی اســتفاده کنند، متعلــق به جامعه پولدار هســتند و آنهایــی که این مشــخصات را ندارنــد، متعلق به جامعه فرودســت. آماری در این کشــور منتشر شده که ادعا میکند از هر پنج آمریکایی بالای 65 ســال، یــک نفر وجــود دارد که همــه دندانهایــش را از دست داده و از دندان مصنوعی استفاده میکند. به همین دلیل و بــرای دفع برخی تبعیضها گروهی از دندانپزشکان آمریکا تور خدمات ارزان و رایگان را در برخی ایالتها راه انداختهاند تا بتوانند متقاضیان این خدمات را درمان کنند. عکس: واشنگتنپست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.