می؛ عبور از کامرون، نزدیک به تاچر

Shargh - - روزنامه -

ترزا می همه سعی و تلاشــش را به کار گرفته خــودش و حزب محافظهکار بریتانیــا در انتخابات هشــتم ژوئن برنــده باشــند. او بــرای پیشبردن اهدافش در برگزیت و همچنین اداره کشور نیازمند اکثریت کرسیهای پارلمان است. بیش از این خانم مــی ترجیح میدهد بیدردســر تکلیــف برگزیت روشــن شــود. او مخالف برگزیت بوده و هســت، اما به همــه موافقان این اتفاق کــه اغلب هوادار محافظهکاران هستند، تضمین داده از خواسته آنها حمایــت خواهد کرد. او قــول داده محافظهکاری بریتانیایی را به روزهای اوج خود بازگرداند و میراث کامرون را برای همیشه فراموش کند. او میخواهد نقش دولت را در امور اقتصادی و بهداشتی کاهش دهد تا مانیفســت محافظهکاری در حد اعلی اجرا شود. تاچری دیگر در راه است. عکس: ایندیپندنت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.