کاهش۵0 تا 60درصدی افت تحصیلی در مناطق محروم

Shargh - - جامعه -

ایلنا:

معاون توســعه علمی و فرهنگی ســازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: طبق گزارشهایی که در اختیــار ما قرار گرفته، افت تحصیلی در مناطــق محروم به میزان مطلوبی حــدود ۵0 تا 60 درصد کاهش یافته اســت. محمدرضــا واعظمهدوی، معاون توســعه علمــی و فرهنگی ســازمان مدیریــت و برنامهریزی در گفتوگــو با خبرنــگار ایلنا، درباره تخصیص اعتبارات وزارت آموزشوپرورش گفت: بودجه عمومی از سال 92 تا ســال 96، ۵4 درصد و در بخش آموزش نیــز بیش از 108 درصد افزایش اعتبار داشته است.

وی افزود: رشــد اعتبارات در حوزه آموزش شــامل آموزش عمومی، آموزش فنیوحرفهای و همچنین آموزش عالی و تحقیقات، بیش از دو برابر میانگین رشــد بودجه عمومی بوده است. واعظمهدوی ادامه داد: اقــدام مهم دیگری نیز که در این حوزه صــورت گرفت، طرح رتبهبندی معلمان بوده اســت که در ســال اول، بیش از هزارو 300 میلیارد تومان در شــش ماه اول 1394 و بهدنبال آن ســههزارو ۵00 میلیارد تومان در ســال 9۵، اعتبار اضافه برای اجرای آن اختصاص پیدا کرد و به ساختار آموزشوپرورش تزریق شد.

معاون توســعه علمی و فرهنگی ســازمان مدیریــت و برنامهریزی اضافه کرد: طبــق گزارشهایی که در اختیار ما قرار گرفته، با اجرای این برنامه تقریبا در مناطق محروم و دوزبانه پوشش نزدیک به صددرصدی پیشدبســتانی فراهم شــده و نمونهگیریها حاکی از آن است که افت تحصیلی نیز به میزان مطلوبی حدود ۵0 تا 60 درصد کاهش یافته است. معاون توسعه علمی و فرهنگی ســازمان مدیریت و برنامهریزی ضمن بیان این مطلب که در این راســتا، توجه به ساختار مدارس شبانهروزی و وضعیت پوشش این مدارس بسیار حائز اهمیت است، گفت: در بعضی مناطق فاصله روســتاها از یکدیگر یا از مدارس دور است یا حتی برخی خانوادههــا بضاعت مالی کافی را برای تحصیل فرزندان ندارند، بنابراین مدارس شــبانهروزی ساماندهی شدهاند تا بخش زیادی از این مشکات برطرف شــود. هرچند مدارس شبانهروزی در گذشته نیز فعالیت داشته، اما در این دولت رسیدگی بیشتری به آنها شد و شرایط آن از لحاظ تغذیه، امکانات اسکانی و آموزشی به میزان محسوسی ارتقا پیدا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.