دولت آینده موظف به ادامه اجرای طرح تحول سلامت است

Shargh - - جامعه -

سیدحســن هاشــمی صبــح دیــروز پــس از انداختــن رأی خود بــه صنــدوق رأی در یکی از بیمارســتانهای تهران، حضور مردم در انتخابات را بســیار مناســب عنوان و اظهار کرد: جمهوری اســامی ایران باید قدردان مردم باشد و بالاترین افتخــار آن، اعتمــاد مردم بــه صندوقهای رأی اســت و مردم حضور خود را مؤثر میدانند. وزیر بهداشت تصریح کرد: مردم برای تعیین سرنوشت خود پــای صندوقهای رأی میآینــد و انتخابات فرصت بسیار ارزشمندی برای مردم است چراکه به قیمت ســنگینی مانند تقدیم شهدا و جانبازان و تحمــل فشــارهای قدرتهــای بینالمللی در 38 سال گذشــته به دســت آمده و مردم افتخار دارند که مســتقل از همه قدرتهای بینالمللی، سرنوشت خود را تعیین کنند.

هاشــمی یادآور شد: برای ملت ایران افتخاری است که از فرصت ارزشمند و گرانبهای انتخابات، نهایت اســتفاده را ببرند و نتیجه آن به سود مردم ایــران و کشــور خواهد بــود. وزیر بهداشــت در پاســخ به این ســؤال که در صورت انتخاب دکتر روحانی بهعنوان رئیــس دولت دوازدهم تمایلی به مســئولیت وزارت بهداشــت دارید، گفت: بعد از انتخابــات در این مورد خواهم گفت. هاشــمی در بخش دیگری از ســخنان خــود تأکید کرد: هر دولتی که انتخاب شــود، موظف به ادامه اجرای طرح تحول ســامت است زیرا مردم در این حوزه مشــکات زیادی دارند و هــر حکومتی در بخش امنیت، ســامت و آمــوزش ســرمایهگذاریهای زیادی میکند و جمهوری اســامی ایــران نیز با توجه به اهــداف خود و تکالیف قانون اساســی، موظف به ادامه طرح تحول سامت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.