هر تهرانی ماهانه 243 تومان صدقه میدهد

Shargh - - جامعه -

مدیــرکل کمیته امداد اســتان تهــران با بیان آنکه مردم اســتان تهران در سال 9۵، بیش از 39 میلیارد تومان صدقه پرداخت کردهاند، گفت: هر تهرانی در سال گذشــته به طور متوسط دوهزارو 9۵1 تومان صدقه پرداخت کرده اســت. براساس تحلیل انجامشــده هــر یک از نیکوکاران اســتان تهران روزانه هشــت تومان و ماهانه 243 تومان صدقه پرداخت کردهاند.

محســن ولیئی، ضمن بیان آنکه درحالحاضر بیــش از ‪7 30‬هــزار صندوق صدقات در اســتان تهران تعبیه شده است، افزود: از این تعداد بیش از 680 هــزار صندوق صدقه کوچک در منازل، 11 هزار صندوق متوســط در ادارات و مراکز علمی و ســایر صندوقها بزرگ بوده که در میادین و معابر نصب شدهاند.

وی در ادامــه تأکیــد کــرد: صددرصــد مبالغ جمعآوریشده در این طرح بهمنظور رفع نیازهای خانوادههای تحت پوشش در بخشهای مختلف از جملــه کمــک به اشــتغال، جهیزیه، مســکن، کمک بــه درمــان نیازمندان، کمک بــه تحصیل دانشآموزان و دانشجویان نیازمند در همان شهر و محل جمعآوری هزینه میشود. ولیئی در ادامه خاطرنشان کرد: حدود ‪4 3‬هزار صندوق در معابر و میادین شــهر تهران نصب شــده اســت که در ســال 9۵، از این تعداد ‪2 3‬هزار صندوق بازسازی و ایمنسازی شده اســت و تا پایان مردادماه سال جاری نیز 20 هزار صندوق دیگر در سطح معابر و میادین استان ایمنسازی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.