فعالیت 4۶ میلیون ایرانی در فضای سایبری

Shargh - - جامعه -

سرهنگ حسین رمضانی معاون امور بینالملل و حقوقی پلیــس فتا گفت: بیــش از 46 میلیون کاربــر ایرانی در فضای مجازی ســایبری فعالیت میکنند.

وی افزود: با وجود اینکه بســیاری از مخاطبان به نحو مطلوب و قانونمند از شبکههای اینترنتی و فضای مجــازی اســتفاده میکنند، عــدهای با سوءاســتفاده از فرصتهای فضای ســایبری، در پی دســتیابی به اهداف مجرمانه خود هســتند. معاون امور بینالملل و حقوقی پلیس فتا اظهار کــرد: درحالحاضر پلیس فتا همــکاری و تعامل مطلوبی با ســایر مجموعههای پلیسی ناجا دارد و در صــورت لــزوم در مأموریتهــای محوله، از آنها پشــتیبانی فنی و تخصصی میکند. سرهنگ رمضانی تأکید کرد: پلیس فتا در رصد فعالیتهای فضای مجازی، در مواجهه با هر عمل مجرمانه یا دریافت گزارش و شکایت در این حوزه، بافاصله واکنش نشــان میدهد؛ در صــورت اینکه اعمال مجرمانه سایبری محرز باشد، پلیس فتا مستقیما وارد عمل میشود.

وی با تأکید بر ناامنســازی فضای سایبر برای مجرمــان افــزود: همزمان با ایجــاد ناامنی برای مجرمان جرائــم فضای مجــازی، ارتقای امنیت فضای سایبر برای کاربران قانونمدار جزء اهداف اصلی پلیس فتاســت. معاون امــور بینالملل و حقوقی پلیس فتا گفت: اگر تخلف کاربران فضای مجازی، جــزء جرائم تکاملیافته باشــد، گزارش مستندات به پلیسهای تخصصی مربوطه ارسال میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.